Business Design

Business Design on liiketoiminnan ketterää kehittämistä ja luovaa ongelman ratkaisua designin työkalujen ja metodien avulla.

Business Designin avulla voidaan muuttaa sumea ja kompleksinen liiketoiminnan ongelma ymmärrettäväksi toimintasuunnitelmaksi. Business Design on tapa oppia nopeammin – käytännössä tämä tarkoittaa liiketoiminnan hypoteesien ja ansaintamallien testaamista ketterästi ja iteratiivisesti jo aikaisessa vaiheessa.

Miksi Business design

Nykyaikaisen liiketoiminnan kehittämisen avainrooleissa on kustannusten ja tehokkuden optimoinnin lisäksi nopea oppiminen, testaaminen ja nopeus. Pärjätäkseen yritysten tulee antaa enemmän painoarvoa ja roolia luoville kilpailukykyä lisääville tekijöille traditionaalisten operationaalisten kilpailutekijöiden lisäksi. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset pystyvät luomaan, omaksumaan ja nopeammin toteuttamaan uusia ideoita.

Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja kilpailu on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Jatkuvaan muutokseen vastaaminen vaatii yrityksiltä ketteryyttä ja toisenlaisia toimintamalleja kuin aikaisemmin. Eräs yritysten yleisimmistä haasteista onkin löytää keinoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat nopeamman reagoinnin markkinoiden muuttumiseen ja siten mahdollistaa markkinaosuuden säilyttämisen ja kasvattamisen. Business Designin avulla moni näistä haasteista voidaan ratkaista.

Business design täydentää analyyttisen ja rationaalisen ajattelun empatialla ja pehmeillä arvoilla; business design ottaa huomioon asiakkaat ja loppukäyttäjät. Business Design tuo asiakasymmärryksen mukaan strategiseen päätöksentekoon ja identifioi uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vastaavat sekä asiakkaiden tarpeisiin, että yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Miten me teemme

Me autamme asiakkaitamme oppimaan nopeammin ja luomaan kilpailuetua.

Me teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäjien kanssa tunnistaaksemme pullonkauloja kehittämisen prosesseissa sekä kirkastaaksemme sumean ja moniulotteisen liiketoiminnan haasteen selkeäksi kaikkien ymmärrettäväksi toimenpiteiden listaksi.

Liiketoiminnan kehittämisen valmiudet, jotka vielä hetki sitten mahdollistivat kilpailukyvyn eivät enää riitä edes markkinaosuuden säilyttämiseen.

Mitä me teemme

Me autamme yrityksen johtoa ja yrityksiä kehittymään ja nopeuttamaan uuden liiketoiminnan kehittämisen prosesseja sekä luomaan uutta liiketoimintaa.

Selkeytetään yrityksen strategiaa ja luodaan edellytykset ja suunnitelma liiketoiminnan maksimointiin ja strategian jalkauttamiseen.

  • Nykytilan analyysi ja haasteiden kiteytys
  • Asiakasymmärrys
  • Liiketoiminta- ja ansaintamallien testaaminen aikaisessa vaiheessa
  • Muutosjohtaminen ja -konsultointi
  • Nopea oppiminen / Innovaatio framework
  • Design Sprint fasilitointi ( Google Design Sprint )