Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Verkkopalvelujen konseptointi

Digitaalisessa palvelumuotoilussa yksi keskeinen käsite on digitaalinen palvelukonsepti tai verkkopalvelukonsepti. Digitaalinen palvelukonsepti tarkoittaa suunnitelmaa, jossa määritellään mitä palvelulla tavoitellaan, miksi se on olemassa ja miten määriteltyihin tavoitteisiin päästään.

Verkkopalvelukonseptin keskeisin tavoite on määritellä miten digitaalinen palvelu saadaan edistämään strategisia liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelukonsepti voidaan tuottaa yhtä nykyistä palvelua uusittaessa tai kokonaan uutta varten. Konseptointi on osa verkkosivujen kehitysprosessia.

Konseptointi on ideoiden konkretisointia

Konseptoinnissa luodaan kuva siitä, mitä voisi olla. Näin saadaan idealle tai ideoille ensimmäinen konkreettinen muoto, jota voidaan arvioida tarkemmin. Toimisiko tuo? Jos, niin miten se toimisi? Kannattaisiko tämän idean kehittämistä jatkaa? Mitä jatkojalostaminen vaatii?

Konseptoinnille on tyypillistä, että jokin idea päätetään hylätä. Konseptointi onkin edullinen tapa kokeilla pitäen kustannukset ja riskit hallinnassa. Kun riittävän hyvä idea on saatu jalostettua toimivaksi konseptiksi voidaan siirtyä seuraavaan työvaiheeseen.

Yhteinen työskentely on avain onnistumiseen

Hyvä verkkopalvelukonsepti sulauttaa asiakkaan, toimittajien ja muiden relevanttien sidosryhmien keskeiset ajatukset ja tavoitteet yhdeksi koherentiksi palvelusuunnitelmaksi. Kuten palvelumuotoilussa yleensä, avainroolissa on toimiva ja aktiivinen vuorovaikutus tarpeellisten sidosryhmien välillä. Tämän vuoksi panostamme työskentelyssämme asiakkaan ja muiden sidosryhmien aktivointiin erilaisia vuorovaikutuskeinoja ja -työkaluja hyväksikäyttäen.

Työmuotona on usein työskentelynä työpajoissa ja asiantuntijamme pitävät huolen siitä, että työvaihe etenee ja sillä saavutetaan halutut tulokset. Hyödynnämme työskentelyssä useita erilaisia malleja ja työkaluja, joten pystymme viemään työpajat tehokkaasti läpi myös hybridi- ja etämuotoisina. Asiantuntijamme auttavat tuomaan abstraktit ajatukset toteutettaviksi ja toisaalta laajentamaan ja rikastamaan olemassa olevia totuttuja näkökulmia palvelusuunnittelussa.

Konseptisuunnittelun lopputuloksena syntyy konseptidokumentti. Se on asiantuntijoiden, asiakkaan ja muiden sidoryhmien yhteinen näkemys parhaasta toteutuskelpoisesta ratkaisusta. Erinomainen konsepti huomioi siis käytännön liiketoiminnalliset rajoitteet kuten budjetin ja aikataululliset seikat.

Liiketoimintamuotoilu

Tiesitkö, että voit saada PK-yrityksellesi tukea kehittämiseen?

Menneisyys antaa suuntaa tulevaisuudelle

Vaikka vapaa ideointi on tärkeää uutta luotaessa, yhtä tärkeää on ymmärtää menneisyyttä. Mikäli kyseessä on julkinen verkkosivusto, esimerkiksi olemassa olevan liikenteen analysointi ja verkkonäkyvyyden säilyttäminen ovat kriittisiä tekijöitä ja heijastelevat onnistuneeseen konseptisuunnitelmaan. Verkkosivustosuunnittelulle tyypillisen ulkoasun raikastuksen sijasta (lisäksi) kannattaa huomio suunnata liiketoiminnallisiin tavoitteisiin kuten kävijämäärän kehitykseen, liidimäärän lisäämiseen tai muihin tavoitteisiin, joiden kautta kehityshankkeelle on laskettavissa ROI.

Kokonaan uutta digitaalista verkkosovellusta suunniteltaessa ei ole välttämättä olemassa analytiikkadataa, mutta normaali liiketoimintaraportointi taustoittaa yleensä merkityksellisesti kehityshanketta ja ohjaa konseptoimistyötä. Mikä on suosituin palvelu tai tuote? Mikä ominaisuus palvelusta (/tuotteesta) tekee suositun? Miten asiakkaat löytävät palvelun? Millä tavoin he haluaisivat tulla palvelluksi digitaalisesti? Esimerkiksi digitaalinen itsepalvelu on trendi, joka ohjaa useiden perinteisten toimijoiden digitalisointihankkeita tänä päivänä.

quote
“Aluksi mietitytti miten tällainen workshop onnistuu etänä, mutta hyvinhän se meni!”
Anu Michels
Reagena

Konseptointi on tutkimustyötä

Verkkoanalytiikan ja muun vastaavan lisäksi konseptoinnissa voidaan hyödyntää tietoa, jota kerätään bechmarkaamalla tai erilaisin haastattelumenetelmin. Toimialaymmärrys, parhaiden kilpailijoiden ratkaisumallit, strategiset valinnat ja markkina-aseman ymmärrys antaa perspektiiviä konseptisuunnitelulle. Jos haluat tähdätä markkinoiden parhaaksi on syytä ymmärtää realistisesti mitä se edellyttää. Tutkimustyön laajuus j atarve määritellään yhdessä asiakkaan kanssa hankkeen alussa.

Muutamasta päivästä muutamaan viikkoon

Kun konseptoinnissa keskitytään enemmän liiketoimintatasoon, avainasemassa ovat esimerkiksi asiakasyhmät, ansaintamallit, strategia ja muut vastaavat tekijät. Digitaalisessa palvelukonseptoinnissa suunnitellaan millaisella palvelulla liiketoiminnallisiin tavoitteisiin päästään strategiaa edistävällä tavalla.

Palvelukonseptin työmäärä on tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Kustannuksiin on usein mahdollista hakea Business Finlandin Innovaatioseteliä tai ELY- keskuksen Yritysten kehittämispalvelurahoitusta, jolloin kustannus putoaa murto-osaan. Tuen kanssa tai ilman, konseptisuunnittelu on työvaihe, josta ei kannata tinkiä. Oikein tehty konseptisuunnitelma nimittäin pienentää toteutusriskejä ja varmistaa liiketoiminnallista onnistumista. Joissain tapauksissa konseptisuunnittelu saattaa viedä jopa kuukauden, mutta tällöin kyseessä on tyypillisesti erittäin monimutkainen ja kattava palvelu tai halutaan syventyä tiettyihin osa-alueihin perinteisen konseptisuunnittelun ulkopuolelta (esimerkiksi verkkopalvelun tekninen arkkitehtuurisuunnittelu tai koottavan liiketoiminnan arkkitehtuuri).

Hyvä liiketoimintakonsepti kantaa pitkälle

Konseptointi auttaa jäsentämään ajattelua, tekemään päätöksiä ja parantamaan ideoita. Konsepti myös auttaa idean eteenpäin kommunikoimisessa. Asiakaspalautteen perusteella ylivoimaisesti parasta konseptoinnissa on kuitenkin oppiminen. Vuorovaikutus tärkeimpien sidosryhmien kanssa asiantuntijoiden fasilitoimana tarjoaa tilaisuuden pysäyttää arki ja virittää aivot uudelle. Konseptointivaiheen työvälineitä ja malleja voi käyttää jatkossakin organisaation muihin tarpeisiin.

Ideasta konseptiin, konseptista prototyyppiin

Hyvätkin konseptit ovat vain kaavioita, tekstiä ja kuvia antaen pohjaa jatkotyövaiheille. Yksi tapa viedä konseptia lähemmäs todellisyyttä on prototypointi. Prototypoinnista konseptista luodaan yksinkertaistettu malli, joka voidaan antaa kohdekäyttäjäryhmille testattavaksi. Tuotamme prototyyppejä moderneilla työkaluilla ja esimerkiksi suoraviivaisen digitaalisen itsepalvelukonseptin prototypointi saattaa onnistua jopa muutamassa tunnissa esimerkiksi GapHookilla. Lue lisää digitaalisesta konseptoinnista.

Verkkosivut / Websites

Haluaisitko asiantuntija-apua konseptointiin?

Mikäli etsit toimittajaa, joka keskittyy liiketoiminnallisiin tuloksiin konseptoinnista, olet juuri oikeassa paikassa. Oli kyse laajemmasta kokonaisuudesta tai yksittäisestä verkkopalvelusta, löydät meiltä avun. Otetaanko yhdessä tehot irti investoinneistasi?