Suomen kattavin digitaalisen liiketoiminnan sanasto

Digitaalisen liiketoiminnan sanasto

Päivitetty 30.8.2021

Digitaalisen liiketoiminnan sanasto on apu terminologiaähkyyn. Käsittelemme tässä sanastossa laajasti sähköiseen liiketoimintaan liittyviä termejä niin liiketoiminnan, ohjelmistojen kuin markkinoinninkin näkökulmasta. Tarkoituksenamme ei ole antaa tieteellisen tarkkaa määritelmää, vaan auttaa ymmärtämään mistä digitaalijargonissa on kyse. Sanasto on aakkosjärjestyksessä ja mukana on myös englanninkielisiä termejä, jos niitä käytetään yleisesti.

Mikäli löydät listalta puutteita tai virheitä, vinkkaa siitä meille osoitteeseen info@sofokus.com – haluamme tehdä sanastosta entistä käyttökelpoisemman!

Pikalinkit: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXY

A/B testaus

A/B testauksessa on kyse kahden vaihtoehdon paremmuuden testauksesta. A/B testauksella voidaan esimerkiksi selvittää kumpi kahdesta verkkosivuvaihtoehdosta konvertoituu paremmin. Jos oletetaan, että A versiolla oli parempi konversio tehdään siitä pienellä muutoksella uusi versio ja testataan taas paremmuus.

Adaptiivinen suunnittelu

Adaptiivinen suunnittelu on vaihtoehtoinen tapa responsiiviselle suunnittelulle, minkä mukaan jokaiselle näkymälle rakennetaan oma ohjelmistototeutus (mobiili vs. työpöytä). Adaptiivisesta suunnittelusta puhutaan usein myös dynaamisena toteutuksena.

Alustatalous

Alustatalous on liiketoimintamalli, jonka syntymisen on mahdollistanut internetin kehitys. Alustataloudessa jokin taho – kuten yritys, muu organisaatio tai yksityishenkilö – tarjoaa teknisen alustan muiden käyttöön kaupallisissa tarkoituksissa. Alustatalouden keinoin yrityksellä voi olla mahdollista muuttaa oman toimialansa arvoketjulogiikoita. Esimerkkinä alustatalouden toimijasta on esimerkiksi spreadshirt.com ja Amazon.com.

API as a Service

API as a Service (AaaS) yhdistää API-talouden ja ohjelmistovuokrauksen tarjoten ohjelmistorajapintoja palveluna.

API-talous

API-talous (engl. API economy) tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa ohjelmointirapintojen (Application Programming Interface eli API) käytöllä on keskeinen merkitys. Ohjelmointirajapintojen kautta yritys voi avata esimerkiksi liiketoimintaprosessejaan tai dataansa muiden käyttöön. Esimerkkinä ovat maksunvälitysliiketoimintaa harrastavat yritykset kuten Stripe, jonka kilpailuetu on rakennettu API-rajapintojen ja kehittäjäkokemuksen (Developer UX) kautta.

Arvoverkosto

Arvoverkosto  (engl. Value Network) on joukko henkilöitä ja organisaatioita, jotka työskentelevät yhteistä päämäärää kohti. Esimerkiksi alustataloudessa arvoverkostojen ymmärtämisellä, muodostamisella ja johtamisella on keskeinen merkitys. Arvoverkosto poikkeaa esimerkiksi alihankkimisesta  sillä, että ne ovat tyypillisesti läpinäkyvämpiä ja inklusiivisempia. Tämä johtuu mm. siitä, että alihankintaketjut ovat tyypillisesti kaupallisvetoisia, kun arvoverkostot rakentuvat jaetun maailmankuvan (visio ja arvot) varaan.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on asiakkaan kokema kohtaamisten summa erilaisissa digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. Digitaalisuuden aikakaudella positiivisen asiakaskokemuksen varmistaminen korostuu, kun ostaja voi kohdata organisaation useissa eri kanavissa ja yhteyksissä. Kohtaamiskanavia ovat esimerkiksi verkkosivut, sanomalehdet, radio, televisio ja sosiaalisen median kanavat. Organisaation kannattaa pyrkiä tuottamaanjohdonmukainen asiakaskokemus kohtaamisten kautta, jotta halutunlainen tavoite saadaan täyttymään (esimerkiksi osto tai suosittelu).

Avoin data

Avoin data (engl. open data) tarkoittaa yritykselle, organisaatiolle tai muulle taholle kertynyttä informaatiota, jota ei ole jalostettu ja joka on avattu ulkopuolisille maksutta käytettäväksi. Avointa dataa hyödynnytään esimerkiksi alustataloudessa keinona synnyttää laajempia arvoverkostoja organisaation ympärille.

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi (engl. Open Source) tarkoittaa ohjelmistojen tuottamis- ja kehitysmenetelmiä, jotka tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tutustua ohjelman lähdekoodiin ja muokata sitä omien tarpeidensa mukaisesti. Avoimen lähdekoodin periaatteisiin kuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen ja kopioida ja levittää sekä alkuperäistä että muokattua versiota. Paitsi ohjelmistojen kehitysmenetelmiin avoimella lähdekoodilla voidaan viitata myös niiden avulla tuotettuihin ohjelmistoihin sekä kehittäjäyhteisöön. Vapaiden ohjelmistojen ja avoimen lähdekoodin vastakohtana voidaan suljetun lähdekoodin omaavia ohjelmistoja.

B2B verkkokauppa eli tilausjärjestelmä

B2B verkkokauppa tarkoittaa toisille yrityksille suunnattua verkkokauppaa. Yleensä B2B-verkkokaupalla (business-to-business) mielletään enemmänkin tilausjärjestelmäksi. Erona esimerkiksi kuluttajille suunnattuun B2C verkkokauppaan on esimerkiksi vaatimus tunnistaa ostaja rekisteröitymisen kautta ja tarjota erilaisia maksutapoja (kuten lasku).

B2C verkkokauppa eli kuluttajaverkkokauppa

B2C verkkokauppa (business-to-consumer) eli kuluttajaverkkokauppa on verkkokaupankäynnin muoto, jota käytetään puhekielessä synonyymina termille verkkokauppa. Kuluttajaverkkokauppa tarkoittaa verkkopalvelua, joka tarjoaa kuluttajille tuotteita ostettavaksi. Esimerkkejä ovat vaikkapa NetAnttila tai verkkokauppa.com.

B2D markkinointi

B2D markkinointi (Business-to-Developer) tarkoittaa toimintamallia, jossa tavoitteena on puhutella suoraan ohjelmistokehittäjiä ja vaikuttaa siten uusasiakashankintaan. B2D markkinointi on alustatalouden toimintatapa, jossa tyypillisesti tarjotaan ohjelmistorajapintoja (API) mahdollisimman kehittäjäystävällisessä muodossa, jotta niitä otettaisiin käyttöön proaktiivisesti.

Beta tai beeta

Beta-julkaisu tarkoittaa verkkopalvelukehityksen vaihetta, jossa palvelu alkaa olla toiminnoiltaan valmis, mutta vaatii todellisia käyttökokemuksia, jotta se voidaan viimeistellä käyttäjäkeskeisellä tavalla. Verkkopalvelukehityksessä beta-vaiheen tavoitteena on tunnistaa sekä ohjelmistovirheitä että käytettävyyttä parantavia toimenpiteitä. Beeta-vaihe on erityisesti verkkopalveluissa laajasti käytetty tapa ja se voi olla kaikille vapaasti käytössä oleva (avoin beta) tai rajattu tietylle kohdeyhmälle (suljettu beta).

Big Data

Big data on valtavien, järjestelemättömien ja jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Big datan osaamistarpeen uskotaan kasvana merkittävästi kun esineiden internet ja teollinen internet leviävät.

C2C verkkokauppa eli kuluttajaverkkokauppa

C2C verkkokauppa on suoraan kuluttajalta kuluttajalle tapahtuvaa kaupankäyntiä verkossa. Tyypillisesti verkkopalvelu toimii alustajana ja mahdollistajana tämän tyyppiselle digitaaliselle kaupankäynnille. Esimerkkejä ovat tori.fi ja huuto.net.

Call to Action (CTA)

Call to Action, myös Call-to-action (CTA) tarkoittaa herätettä, jonka tarkoituksena on kiinnittää verkkosivuilla kävijän huomio ja ohjata tekemään haluttu toimenpide. CTA on yleensä linkki tai kuva, jolla yritetään ohjata kävijä klikkaamaan, antamaan sähköpostinsa tai soittamaan puhelimella. CTA on yksi konversio-optimoinnin perustyökaluista.

Datatalous

Datatalous (engl. Data Economy) on digitaalisessa muodossa olevan tiedon hyödyntäminen kaupallisena toimintana.

Digitaalinen alusta

Digitaalinen alusta on internet-pohjainen ohjelmistoratkaisu, joka yhdistää tietyn aihealueen toimijat toisiinsa yhdeksi arvoverkostoksi. Digitaalisen alustan voidaan kuvainnollisesti katsoa olevan alustatalouden toimijan sydän. Digitaalisen alustan keskeinen elementti on hyvin dokumentoitu ja kattava API-rajapinta, jota kautta alusta ottaa vastaan tai lähettää dataa arvoverkoston toimijoille (tai alustan omiin tietovarastoihin). Rajapintojen kautta voidaan myös ketjuttaa useita erilaisia digitaalisia alustoja.

Lataa digitaalinen alusta - Liiketoiminnan sydän opaskirjanen

Digitaalinen asiakaskokemus

Digitaalinen asiakaskokemus on asiakkaan kokema kohtaamisten summa erilaisissa digitaalisissa kanavissa. Katso myös asiakaskokemus.

Digitaalinen jalanjälki

Digitaalinen jalanjälki tarkoittaa sitä miten yritys, organisaatio tai yksittäinen ihminen näkyy digitaalisissa viestimissä. Esimerkiksi blogimarkkinoinnilla pyritään kasvattamaan yrityksen digitaalista jalanjälkeä verkossa.

Digitaalinen kehonkieli

Digitaalinen kehonkieli (engl. Digital Body Language) on kaikki se digitaalinen aktiviteetti, jota tietty henkilö suorittaa. Jokainen Google-haku, verkkosivukäynti, uutiskirjeen avaus ja oppaan lataus ovat osa digitaalista kehonkieltäsi. Digitaalista kehonkieltä hyödynnetään markkinoinnin automaation rakentamisessa.

Digitaalinen liiketoiminta eli sähköinen liiketoiminta

Digitaalinen liiketoiminta (sähköinen liiketoiminta) on verkon kautta (tai avulla) tapahtuvaa kilpailuedun tavoittelemiseen tähtäävää toimintaa. Sähköisen liiketoiminnan yhdeksi vakiotoimintaympäristöksi on muodostunut internet, mutta se voi olla muutakin. Digitaalisessa liiketoiminnassa on keskeistä toimintakonseptiin liittyvät innovaatiot ja niiden mahdollistaminen modernien sähköisten ratkaisujen avulla. Toiminnan ydin on strategiatasolla digitaalista, ei pelkästään perinteisten prosessien sähköistämistä. Koko tämän digitaalisen liiketoiminnan sanaston voi nähdä joukkona asioita, joilla digitaalista liiketoimintaa käytännössä toteutetaan. Digitaalinen liiketoiminta liitetään usein disruption tavoittelemiseen.

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa digitaalisissa medioissa suoritettavaa markkinointia erona ns. perinteiseen markkinointiin, joka keskittyy mm. radioon, televisioon ja sanomalehtiin. Digitaalinen markkinointi pitää sisällään kaikki verkossa tapahtuvan markkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, mobiilimarkkinoinnin, hakusanamainonnan, sosiaalisen median markkinoinnin ja niin edelleen.

Digitaalinen sydän™

Digitaalinen sydän™ on modernin ja pitkälle digitalisoidun organisaation tärkein digitaalinen järjestelmäkokonaisuus. Digitaalinen sydän™ on tyypillisesti yhdistelmä useita erilaisia ​​ohjelmistotuotteita ja joukko räätälöityjä järjestelmiä, jotka on integroitu toimimaan yhdessä mahdollistaen ja ja tukien yrityksen ydintoimintaa saumattomasti.

Ilman digitaalista sydäntä organisaatio kuihtuu tai kuolee, joten se on organisaation strategian ytimessä ja sitä kehitetään aktiivisesti toiminnan mukana puolustettavan kilpailuedun saavuttamiseksi markkinoilla. Esimerkkejä digitaalisen sydämen yrityksistä ovat Wolt, AirBnB ja verkkokauppa.com.

Digitalisaatio

Digitalisaatio termille ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta sille on tunnusomaista modernien teknologioiden hyödyntäminen tavalla, joka muuttaa perinpohjaisesti toimintaa tuottaen merkittävää arvoa. Arvoverkostot, kuluttajajistuminen, uudet liiketoimintamallit ja asiakkaiden kanssa tehty nopeasyklinen tuotekehitys ovat digitalisaatiolle tyypillistä. Gartnerin mukaan kyseessä on teknologian kehittymisen myötä kasvanut paradigmamuutos ja digitaalisen evoluution seuraava vaihe. Digitalisaatiossa asiakas on keskiössä ja yksinkertaistettuna digitalisaation vaikutus muuttaa arkeamme.

Disruptio eli häiritsevä innovaatio

Disruptio on ilmiö, jossa jokin uuteen teknologiaan pohjautuva innovaatio haastaa tietyn alan perinteiset toimijat ja toimintatavat. Digitaalinen liiketoiminta mahdollistaa disruption tänään tehokkaammin kuin koskaan. Disruption merkitys avautunee helpommin termin häiritsevä innovaatio, missä vakiintunut toimintamalli murretaan uudenlaisella.  Tyypillisiä esimerkkejä disruption aiheuttaneista toimijoista ovat Uber ja AirBnB.

Deep Technology (Deep Tech) eli syväteknologia

Deep Technology. Katso kohta syväteknologia.

DevOps

DevOps on ketterä toimintamalli sähköisten palvelujen tuottamiseen. DevOps keskittyy ohjelmistokehitys- ja ylläpito- ja tuotantohenkilöiden keskinäiseen kommunikaatioon. DevOps pyrkii rakentamaan ympäristön, jossa ohjelmistojen rakentaminen, testaaminen ja julkaisu voi tapahtua nopeasti, usein ja luotettavasti. DevOps-toiminnan taustalla vaikuttavat ketterän kehittämisen käytännöt ja infrastruktuurin hallintaa automatisoivat työvälineet. DevOps on erityisen keskeinen termi modernille SaaS-ohjelmistokehitykselle.

Esineiden internet eli IoT

Esineiden internet eli IoT (engl. Internet of Things) tarkoittaa fyysisten esineiden, palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä jopa ihmisten liittämistä yhteen internetissä. Tätä verkostomaista kokonaisuutta voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internet-verkon yli.

Extranet eli Ekstranet

Extranet on verkkosivusto tai verkkopalvelu organisaation sidosryhmille. Extranetin käyttö vaatii sisäänkirjautumisen, millä varmistetaan oikeus pääsyyn. Yleensä organisaatio tarjoaa samanaikaisesti sekä Extranetin että Intranetin, jolloin Extranetin sisältö on suppeampi kuin Intranetin.

Google AdWords

Google AdWords on työkalu, jolla suoritetaan hakusanamainontaa Googlen hakukoneessa. Google Adwordsista on muodostunut eräänlainen standardi verkkomainonnalle.

Google Tag Manager

Google Tag Manager on tagien hallintajärjestelmä, jonka avulla esimerkiksi kävijämäärän analysointiin ja markkinoinnin optimointiin tarkoitettujen verkko- tai mobiilisovellusten tagien ja koodinpätkien päivittäminen käy nopeasti ja vaivatta. Voit lisätä ja päivittää AdWordsin, Google Analyticsin, Firebase-analytiikan, Floodlightin ja kolmannen osapuolen tageja ja muokattuja tageja Tag Managerin käyttöliittymän kautta sen sijaan, että muokkaisit sivuston koodia.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama ilmainen analytiikkasovellus, jonka avulla voit seurata kuka käy sivuillasi. Google Analyticsia  käytetään myös työkaluna, kun halutaan parantaa verkkosivuston toimintaa. Google Analytics otetaan käyttöön lisäämällä skripti verkkosivustolle.

Growth hacking (kasvuhakkerointi)

Growth Hacking. Katso kohta kasvuhakkerointi.

Hackathon

Hackathon on rajatun ajan tapahtuma, jossa keskitytään intensiivisesti tietyn yleensä ennalta-asetetun ongelman ratkaisemiseen. Tyypillinen esimerkki on viikonlopun kestävä tilaisuus joko verkossa tai fyysisessä paikassa, jonka tarkoituksena on tuottaa ensimmäinen versio ratkaisusta järjestäjän asettamaan ongelmaan. Hackathon voi liittyä periaatteessa mihin vaan, mutta yleensä se liitetään palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen, käyttöliittymäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan.

Hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimization (SEO)

Hakukoneoptimointi (SEO) on prosessi, jonka avulla pyritään ohjaamaan halutunlaista liikennettä tiettyyn verkkosivustoon. Hakukoneoptimoinnin ytimessä on pyrkiä nostamaan sivujen näkyvyyttä ylemmäksi hakukoneiden (kuten Google) orgaanisissa hakutuloksissa.

Hakusanamainonta eli hakukonemainonta

Hakusanamainonta on mainonnan ostamista hakukoneista. Hakusanamainonnassa maksetaan mainoksen klikkaamisten mukaan. Google AdWords on esimerkki hakusanamainnonnan työkalusta Googlen hakukoneissa.

Hosting

Hosting tarkoittaa verkkopalvelun palvelimen ylläpitoa. Perinteisesti hosting on tarkoittanut fyysisen palvelintilan (ja mahdollisesti itse palvelimen) tarjoamista ostopalveluna. Teknisen kehityksen myötä hostingin voi nähdä muuttuneen yhä enemmän kohti virtuaalisoituja ja pilviratkaisuja. Moderni hosting-palvelu sijaitsee ison pilvitarjoajan ympäristössä.

Houkutusmarkkinointi (Inbound Marketing)

Houkutusmarkkinointi (engl. Inbound Marketing) on nimensä mukaisesti markkinoinnin muoto, jossa pyritään lähestymään kohderyhmää sen oman kiinnostuksen kautta päinvastoin kuin perinteisessä tyrkytysmarkkinoinnissa (Outbound Marketing). Houkutusmarkkinointi on tyypillinen metodologia digitaalisille sisällöille. Esimerkkejä houkutusmarkkinoinnista ovat kohderyhmälle hyötyä tuovat oppaat ja blogiartikkelit.

IaaS eli Infrastructure as a Service

Infrastructure as a Service (IaaS) on pilvipalveluiden muoto, joka tarjoaa virtualisoituja laskentaresursseja verkon yli. IaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden päämuodoista, muut kaksi ovat Software as a Service (SaaS) ja Platform as a Service (PaaS). IaaS-palveluja ovat esimerkiksi Amazon Web Services (AWS), Windows Azure, Google Cloud Platform ja Rackspace Open Cloud.

Inbound (houkutusmarkkinointi)

Inbound-markkinointi. Katso kohta houkutusmarkkinointi.

Internetmarkkinointi

Internetmarkkinointi tarkoittaa kaikkea internetissä tapahtuvaa markkinointia. Termi on hyvin lähellä digitaalista markkinointia ja sen voi tulkita synonyymiksikin.

Intranet

Intranet on verkkosivusto tai verkkopalvelu organisaation sisäiseen käyttöön. Intranetin käyttö vaatii sisäänkirjautumisen millä varmistetaan oikeus pääsyyn.

Jakamistalous

Jakamistalous (engl. sharing economy) tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa yritys, muu organisaatio tai yksityinen ihminen jakaa omistamaansa resurssia muiden käyttöön korvausta vastaan. Jakamistalouden ytimessä on ajatus siitä, että kun jonkun omistama resurssi jaetaan riittävän laajalle, voidaan yksikkökustannus minimalisoida luoden kuitenkin kaupallisesti kannattavaa liiketoimintaa. Esimerkkinä jakamistaloudesta on AirBnB, jossa ihmiset voivat vuokrata omia asuntojaan.

Julkaisujärjestelmä eli sisällönhallintajärjestelmä (CMS)

Julkaisujärjestelmä toimii nykypäivänä lähes aina verkkosivuston pohjana. Julkaisujärjestelmä tai nykyisin ehkä useammin sisällönhallintajärjestelmä tarkoittaa tuotetta, jonka avulla verkkosivuston tuottaminen onnistuu keskittymällä sisältöön ja sivunavigaatioon ohjelmoinnin sijasta. Maailman ylivoimaisesti suosituin sisällönhallintajärjestelmä on WordPress.

Kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi (engl. Growth Hacking) on nimitys, jolle ei ole vakiintunutta määritelmää. Kasvuhakkeroija (kasvuhakkeri) on henkilö, joka käyttää sujuvasti sekä perinteisiä, että digitaalisia markkinoinnin työkaluja ja saa aikaansaa mitattavia tuloksia. SaaS-liiketoiminnan käyttäjäkannan kasvattaminen on tyypillinen kohde kasvuhakkeroinnille. Kasvuhakkeri voidaan nähdä osaajana, joka lyhentää kehitä/mittaa/opi sykliä lean/agile periaattein toimivissa yrityksissä.

Kehittäjäkokemus (DX)

Kehittäjäkokemus (engl. Developer Experience) on käyttäjäkokemus, joka on kohdennettu ohjelmistoalan ammattilaisille kuten ohjelmistokehittäjille. Erinomainen kehittäjäkokemus on liiketoiminnallisesti keskeinen tavoite esimerkiksi ohjelmistovuokrauksen (SaaS) ja alustatalouden toimijoilla.

Ketterä ohjelmistokehitys tai ketterä kehitys

Ketterä ohjelmistokehitys (engl. Agile Software Development) tai puhekielessä usein lyhyemmin ketterä kehitys on joukko ohjelmistoprojekteissa käytettäviä metodologioita, joiden tavoitteena on tuottaa nopeammin ja reaktiivisemmin tarpeeseensa soveltuvia ohjelmistoja. Ketterä kehittäminen voidaan nähdä vastakohtana perinteiselle vesiputousmallin mukaiselle (Engl. Waterfall) ohjelmistokehitykselle. Esimerkkejä ketteristä menetelmistä ovat Scrum ja Kanban.

Konversio

Konversio tarkoittaa mitatun tavoitteen täyttymistä verkkosivulla. Onnistunut konversio voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaus, yhteydenottolomakkeen täyttö tai tuotteen ostaminen verkkokaupasta. Konversioita pyritään parantamaan konversio-optimoinnilla ja sitä mitataan koversioprosenttina.

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi on verkkosivujen muokkaamista siten, että ko. sivun konversio paranee. Konversio-optimointi on esimerkiksi kuluttajaverkkokaupoille yleensä pakollinen digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen muoto sillä pienikin parannus konversiossa vaikuttaa suoraan myyntiin.

Käyttäjäkokemus (UX)

Käyttäjäkokemus (engl. User Experience, lyhenne UX) tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttamiseen liittyvää kokonaisvaltaista kokemusta. Organisaatiot, jotka tarjoavat koukuttavimman, helpoimman ja muistettavimman kokemuksen ovat vahvoilla.

Käyttöliittymä (UI)

Käyttöliittymä (engl. User Interface, lyhenne UI) tarkoittaa itse palvelun käyttämiseen tarkoitettua näkymää ja sen käyttämiseen tarvittavia toiminnallisuuksia. Käyttöliittymä yhdistää käyttäjän ja tietokoneen yhteen sekä luo toimintaperiaatteen käytölle, joka johtaa hyvin tehtynä positiiviseen käyttäjäkokemukseen.

Laskeutumissivu (Landing Page)

Laskeutumissivu tai saapumissivu (engl. Landing Page) on sivu, jolle kävijä ohjataan klikattuaan esimerkiksi hakukoneessa tai sosiaalisen median palvelussa olevaa mainosta. Selvyyden vuoksi laskeutumissivulla viitataan tarkoitustaan varten suunniteltuun sivuun, jolle käyttäjä ohjataan. Laskeutumissivun suunnitteluun liittyy useita parhaita käytäntöjä, joita noudattamalla on mahdollista parantaa mainoksesta alkanutta konversiota.

Lohkoketjuteknologia

Lohkoketjuteknologia tarkoittaa tapaa, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Tekniikan ansiosta ketjun jäsenet voivat luottaa toisiinsa, vaikka he eivät tuntisi toisiaan. Lohkoketjuteknologian tunnetuin käyttökohde on sähköinen Bitcoin virtuaalivaluutta.

Liiketoiminnan digitalisointi eli liiketoiminnan sähköistäminen

Liiketoiminnan digitalisointi on prosessi, jossa perinteinen liiketoimintakonsepti innovoidaan uudelleen ja sen jälkeen muunnetaan määrätietoisesti hyödyntämään digitaalisia keinoja toiminnan ydinprosesseissa. Digitaaliteknologiat eivät ole enää sivuroolissa, vaan ne on istutettu osaksi strategian ydintä. Liiketoiminnan digitalisoimiseen liittyy mm. avoimuus, verkostomaisuus, digitaalisen liiketoiminnan konsepti, asiakaskokemus ja muutosnopeuden kiihtyminen.

Liiketoimintamuotoilu (liiketoiminnan muotoilu)

Liiketoimintamuotoilu eli liiketoiminnan muotoilu (engl. service design) tarkoittaa modernia liiketoimintakonseptointia. Liiketoimintamuotoilu on läheisessä suhteessa palvelumuotoiluun ja siinä hyödynnetään vastaavia periaatteita, mutta soveltaen näitä koko yrityksen liiketoimintakonseptiin. Liiketoimintamuotoilussa on keskeistä muovata liiketoimintaa asiakaslähtöisellä tavalla tavoitteena synnyttää voimakasta asiakaslojaliteettia.

Magento

Magento on maailman suosituin avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta.

Mobile First

Mobile First tarkoittaa suunnittelutapaa, jossa verkkopalvelu suunnitellaan ja toteutetaan ensisijaisesti mobiililaitteiden käyttäjien ja toissijaisesti työpöytäkäyttäjien näkökulmasta. Muutos on seurausta mobiililaitteiden ja mobiilikäytön valtavasta kasvusta 2000-luvulla, mikä on pakottanut ajattelemaan uudelleen perinteisen työpöytäkeskeisen palvelumuotoilun.

MVP (Minimum Viable Product)

Minimum Viable Product (MVP) on uuden tuotteen pienin mahdollinen versio, jolla voidaan kerätä maksimaalinen määrä oppia asiakkailta. MVP:n tavoitteena ei ole siis välttämättä rakentaa valmista tuotetta tai edes prototyyppiä, vaan versio, jolla päästään testaamaan tuotteen ns. markkinayhteensopivuutta. MVP:n ei tarvitse edes olla toimiva ohjelmisto, vaan se voi ihan yhtä olla vaikkapa web-muotoinen rautalankamalli tai video, joka kuvaa uuden tuotteen toimintaa riittävissä määrin. Verkkopalvelukehityksessä MVP mielletään kuitenkin puhekielessä usein toimivan ohjelmiston ensimmäiseksi julkaisuversioksi.

Ohjelmistointegraatio tai ohjelmistojen integraatio

Ohjelmistointegraatio on kahden erillisen ohjelmiston liittämistä toisiinsa ohjelmallisin keinoin. Ohjelmistointegraatio on yleensä yksi tyypillisistä käytännön työkaluista esimerkiksi silloin kun olemassa olevaa perinteistä liiketoimintaa digitalisoidaan. Ohjelmistointegraatio lyhentyy usein puhekielessä muotoon integraatio.

Ohjelmistovuokraus

Ohjelmistovuokraus on lisensointitapa, jossa asiakkaalle annetaan oikeus ohjelmiston käyttöön internet-verkon kautta esimerkiksi jatkuvaa kuukausimaksua vastaan. Ohjelmistoa ei asenneta paikalliseen koneeseen, vaan sitä käytetään tyypillisesti internet-selaimen avulla. Käyttäjän komennot välittyvät verkon kautta selaimen avulla.

Ohjelmointirajapinta (Ohjelmistorajapinta)

Ohjelmointirajapinta (engl. API eli Application Programming Interface) on väylä, jolla kaksi ohjelmistoa voivat vaihtaa keskenään tietoa teknisesti. Ohjelmointirajapinnat ovat mm. API-taloudessa ja alustataloudessa keskeisiä keinoja.

Orgaaninen hakutulos eli luonnollinen hakutulos

Orgaaninen hakutulos on hakukoneiden kautta verkkosivustolle tulevaa liikennettä, joka on saatu ilman mainostamista sivulle. Orgaanisten hakutulosten järjestykseen vaikuttavat useat tekijät kuten sijainti ja aiemmat haut ja niin edelleen. Hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan orgaanisiin hakutuloksiin.

Outbound (Tyrkytysmarkkinointi)

Outbound-markkinoinnilla viitataan perinteiseen tyrkyttävään markkinointiin, jonka työkaluja ovat esimerkiksi kylmäsoitot. Outbound-markkinoinnilla viitataan usein myös perinteiseen massamarkkinointiin, jossa jaetaan vaikkapa mainoslehtisiä kymmeniin tuhansiin talouksiin. Digitalisaatio on muuttanut maailmaa siten, että perinteisen markkinoinnin teho on vähentynyt radikaalisti, mikä on pakottanut organisaatioita omaksumaan houkutusmarkkinoinnin (inbound) keinoja myyntinsä tukena.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu (engl. Service Design) tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen (engl. service experience) käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) tarkoittaa ohjelmistopalvelualustan tarjoamista pilvipalveluna. Mallissa kehittäjän ei tarvitse huolehtia skaalautuvuudesta tai lisääntyneestä tehontarpeesta, vaan alusta pitää huolehtii näistä. Esimerkkejä PaaS-palveluita tarjoavista alustoista ovat Microsoft Azure, Google App Engine sekä Force.com. IaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden päämuodoista, muut kaksi ovat Infrastructure as a Service (IaaS) ja Software as a Service (SaaS).

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu (engl. cloud service) on yleistermi internet-verkon kautta käytettävissä olevasta ohjelmistopalvelusta. Pilvipalvelu on kielikuva, koska se esitetään usein pilven muotoisena esityksissä. Aiemmin ohjelmistoja myytiin pääasiallisesti lokaaleina ohjelmistolisensseinä, pilvipalvelun tavallisin kaupallistapa on ohjelmistovuokraus.

Pitkä häntä

Pitkä häntä (engl. Long Tail) tarkoittaa tuotevalikoiman monipuolista mutta vähän myyvää osuutta. Internet on tehnyt mahdolliseksi pitkä häntä -tuotteiden myynnin kannattavasti. Käsitteen on esitellyt Chris Anderson vuonna 2004.

Portaali

Portaali on verkkopalvelu, joka on ikään kuin portti joukkoon erilaisia palveluita. Palvelut ovat joko portaalin sisällä teknisesti tai se on vain verkkosivusto, joka kokoaa ulkoiset palvelut yhteen paikkaan (kuten suomi.fi). Käytännössä portaalilla viitataan puhekielessä kaikenlaisiin verkkopalveluihin.

Responsiivinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu (engl. Responsive Design) viittaa mukautuvan verkkopalvelun suunnitteluun, jossa palvelun ulkoasu suunnitellaan toteutettavan responsiivisesti. Responsiivinen verkkopalvelu käyttää samaa ohjelmointitoteutusta samasta verkko-osoitteesta riippumatta käyttäjän laitteesta (työpöytä, tabletti, älypuhelin, peruspuhelin), mutta näyttää sisällön eri tavalla käytetyn ruutukoon mukaan.

Retargeting (Remarketing)

Retargeting tai Remarketing on digitaalisen markkinoinnin keino, jossa verkkosivun kävijälle voidaan näyttää haluttuja mainoksia kävijän vieraillessa muilla sivustoilla. Uudelleenmarkkinointia käytetään esimerkiksi kävijän ohjaamiseen eteenpäin konversiputkessa ja brändin tunnettavuuden kasvattamiseen.

Räätälöity verkkosovellus eli räätälöity sovellus

Räätälöity verkkosovellus on tiettyyn esimerkiksi yrityksen toivomaan tarkoitukseen kehitetty verkkosovellus. Esimerkiksi yrityksen oman liiketoiminnan tueksi tuotetty SaaS-palvelu on tyypillinen esimerkki räätälöidystä verkkosovelluksesta.

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen paikallisen koneelle asennettavan tavan sijasta. SaaS-palvelun käytöstä maksetaan yleensä resurssien käytön mukaan. SaaS tarkoittaa myös, että ohjelmistosta ei ole tarjolla asiakaskohtaisia ympäristöjä, vaan yksi ja sama verkkosovellus palvelee kaikkia asiakkaita. SaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden päämuodoista, muut kaksi ovat Infrastructure as a Service (IaaS) ja Platform as a Service (PaaS). Liveto on esimerkki SaaS-palvelusta.

Sosiaalinen media (SOME) eli yhteisöllinen verkkopalvelu

Sosiaalinen media termillä viitataan yhteisöllisiin verkkopalveluihin. Näitä ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, Google+ ja Pinterest. Yhteisölliset verkkopalvelut perustuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ovat usein verkon käytetyimpiä palveluita.

SSL salausprotokolla

SSL (Secure Sockets Layer) on salausmetodi, jolla pyritään suojaamaan liikenne kahden internet-toimijan välinen yhteys. SSL:n käyttö on vakiintunut standardiksi esimerkiksi verkkopankeissa sekä verkkokaupoissa ja nyt se tekee tuloaan myös perinteisille yritysten verkkosivustoille Googlen hakukoneeseensa tekemien muutosten myötä.

Syväteknologia eli Deep Technology (Deep Tech)

Syväteknologia (engl. Deep Technology) viittaa yleensä kasvuyhtiö, jonka liikeidea pohjautuu tieteelliseen tai muulla tavoin hyvin pitkälle (syvälle) vietyyn teknologiaosaamiseen. Termi on otettu käyttöön sen vuoksi, että nykyisin lähes kaikki kasvuyhtiöt ovat myös teknologiayhtiöitä. Syväteknologiayhtiöissä liikeidean ydin voi pohjautua esimerkiksi erityiseen vaativaan matematiikkaan ohjelmistoalgoritmien muodostamisessa. Syväteknologiayrityksiä ovat tyypillisest esimerkiksi tekoäly-yhtiöt, jotka yrittävät replikoida ihmisen ajattelua, rakentaa lentävien autojen ohjausjärjestelmiä tai muuta vastaavaa.

Tekoäly eli keinoäly (AI)

Tekoäly eli keinoäly (engl. Artificial Intelligence eli AI) on tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäitä toimintoja itsenäisesti. Tekoälyä vaikea tarkasti määritellä, koska älykkyyden tyhjentävä määrittely on haastavaa.

Teollinen internet

Teollinen internet (engl. Industrial Internet) tarkoittaa fyysisten laitteiden yhdistämistä älykkäisiin prosesseihin, valtaviin tietomassoihin ja analytiikkaan nimenomaan teollisuuden prosessien tehostamistarkoituksissa. Termiä käytetään usein synonyyminomaisesti esineiden internetin kanssa, mutta teollisen internetin voidaan nähdä olevan “teollisuustoimialan digitalisoitumista” ja esineiden internetin alla oleva käsite.

Tuotevetoinen kasvu (Product-Led Growth)

Tuotevetoinen kasvu (PLG) tarkoittaa tuotteen asettamista yritystoimintasi keskiöön. Se on strategia, jossa itse tuote valjastetaan asiakkaiden hankinnan, näiden sitouttamisen ja säilyttämisen ajuriksi perinteisen myynnin ja markkinoinnin sijaan. PLG:n tarkoitus on siis suunnata fokus fantastisen tuotteen kehittämiseen, erinomaisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen ja tuotteen viraaliksi saattamiseen.

Varausjärjestelmä

Varausjärjestelmä on verkkopalvelu, josta voi varata tuotteita. Usein palvelusta voi varaamisen lisäksi myös ostaa lippuja. VR:n lipunvarauspalvelu (vr.fi) on tyypillinen esimerkki.

Verkkokauppa eli sähköinen kauppapaikka eli online-kauppa

Verkkokauppa (puhekielessä nettikauppa) tarkoittaa tietotekniikan keinoin tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden tarjontaa, kysyntää, myyntiä tai muuta kaupallista asiointia. Verkkokauppa mielletään usein synonyymiksi gigantti.fi tyyppiselle B2C-kuluttajakaupalle. Verkkokauppa voi kuitenkin olla tyypiltään myös B2B (kuten tukun sähköinen tilausjärjestelmä) tai C2C (kuluttajien osto- ja myyntipaikka).

Verkkopalvelu

Verkkopalvelu on yleistermi, joka kuvaa oikeastaan mitä tahansa Internetissä olevaa verkkosivustokokonaisuutta. Se voidaan tulkita kattotermiksi verkkosivustolle, verkkosovellukselle ja muille erilaisille verkkopalvelutyypeille.

Verkkoselain

Verkkoselain on ohjelma, jolla voi etsiä ja käyttää internetissä olevia verkkopalveluita.

Verkkosivu eli web-sivu eli internetsivu

Verkkosivu on verkkosivuston yksittäinen sivu.

Verkkosivusto eli web-sivusto eli internetsivusto

Verkkosivusto (puhekielessä nettisivut tai kotisivut) on verkkosivujen joukko, joka käsittelee tiettyä aihetta. Verkkosivusto voi keskittyä yksittäiseen henkilöön tai organisaatioon. Suurin osa internetin sisällöstä on verkkosivustoja. Verkkosivustot ovat ajan myötä kehittyneet staattisista käyntikorteista lähemmäksi monimutkaista ohjelmointia vaativiksi kokonaisuuksiksi.

Verkkosovellus eli web-sovellus

Verkkosovellus on ohjelmisto, jota voidaan käyttää verkkoselaimella. Nykyisin suuri osa ohjelmistoista tuotetaan verkkosovelluksena, koska verkkoselain löytyy käytännössä kaikista käyttöympäristöistä. Kaikki sosiaalisen median palvelut ovat esimerkkejä verkkosovelluksesta. Verkkosovelluksen tuottaminen vaatii huomattavasti enemmän ohjelmointitaitoja kuin verkkosivuston, joka tuotetaan yleensä valmiin sisällönhallinta-alustan päälle.

Verkkotunnus eli domain eli verkkopalvelun nimi

Verkkotunnus on internetissä oleva verkkopalvelun yksilöivä kotiosoite. Esimerkiksi www.sofokus.com on verkkotunnus.

Verkostovaikutus

Verkostovaikutus (engl. Network Effects) on efekti, joka tapahtuu kun uudet käyttäjät tekevät verkostosta entistä arvokkaammin muille jo olemassa oleville käyttäjille. Kun verkosto ylittää kriittisen pisteen, kilpailevat suppeammat verkostot alkavat menettää merkitystään.

Web-analytiikka eli kävijäseuranta

Web-analytiikka tarkoittaa verkkosivustojen kävijöiden liikkeiden seuraamista ja käyttäytymisen tulkintaa. Verkkoseurantaa hyödyntämällä voidaan kehittää verkkopalvelua eteenpäin.

WordPress

WordPress on maailman ylivoimaisesti suosituin sisällönhallintajärjestelmä. WordPressin markkinaosuus kaikista verkkopalveluista on 25% luokkaa ja sisällönhallintajärjestelmistä 50% luokkaa. WordPress on lähtenyt kehittymään blogityökalusta modernin verkkosivuston pohjaksi. WordPressiin on saatavilla yli 47.000 kaupallista ja ilmaista lisäosaa, joilla tuotteen toiminnallisuutta on mahdollista laajentaa esimerkiksi verkkokaupaksi (WooCommerce lisäosa).