Digitaalisen liiketoiminnan sanasto

Digitaalisen liiketoiminnan sanasto

Digitaalisen liiketoiminnan sanasto on apu termiähkyyn. Käsittelemme tässä sanastossa laajasti digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä termejä niin liiketoiminnan kuin muotoilun ja teknologian näkökulmasta. Tarkoituksenamme ei ole antaa tieteellisen tarkkaa määritelmää, vaan auttaa ymmärtämään mistä digitaalisessa liiketoiminnassa on kyse. Digitaalisen liiketoiminnan sanasto on aakkosjärjestyksessä ja mukana on myös englanninkielisiä termejä, jos niitä käytetään yleisesti.

Pikalinkit: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXY

A/B-testaus

A/B testauksessa on kyse kahden vaihtoehdon paremmuuden testauksesta. A/B testauksella voidaan esimerkiksi selvittää kumpi kahdesta verkkosivuvaihtoehdosta konvertoituu paremmin. Jos oletetaan, että A versiolla oli parempi konversio tehdään siitä pienellä muutoksella uusi versio ja testataan taas paremmuus.

Adaptiivinen suunnittelu

Adaptiivinen suunnittelu on vaihtoehtoinen tapa responsiiviselle suunnittelulle, minkä mukaan jokaiselle näkymälle rakennetaan oma ohjelmistototeutus (mobiili vs. työpöytä). Adaptiivisesta suunnittelusta puhutaan usein myös dynaamisena toteutuksena.

Alustatalous

Alustatalous on liiketoimintamalli, jonka syntymisen on mahdollistanut internetin kehitys. Alustataloudessa jokin taho – kuten yritys, muu organisaatio tai yksityishenkilö – tarjoaa teknisen alustan muiden käyttöön kaupallisissa tarkoituksissa. Alustatalouden keinoin yrityksellä voi olla mahdollista muuttaa oman toimialansa arvoketjulogiikoita. Esimerkkinä alustatalouden toimijasta on esimerkiksi spreadshirt.com ja Amazon.com.

API as a service

API as a Service (AaaS) yhdistää API-talouden ja ohjelmistovuokrauksen tarjoten ohjelmistorajapintoja palveluna.

API-talous

API-talous (engl. API economy) tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa ohjelmointirapintojen (Application Programming Interface eli API) käytöllä on keskeinen merkitys. Ohjelmointirajapintojen kautta yritys voi avata esimerkiksi liiketoimintaprosessejaan tai dataansa muiden käyttöön. Esimerkkinä ovat maksunvälitysliiketoimintaa harrastavat yritykset kuten Stripe, jonka kilpailuetu on rakennettu API-rajapintojen ja kehittäjäkokemuksen (Developer UX) kautta.

Arvoverkosto

Arvoverkosto  (engl. Value Network) on joukko henkilöitä ja organisaatioita, jotka työskentelevät yhteistä päämäärää kohti. Esimerkiksi alustataloudessa arvoverkostojen ymmärtämisellä, muodostamisella ja johtamisella on keskeinen merkitys. Arvoverkosto poikkeaa esimerkiksi alihankkimisesta  sillä, että ne ovat tyypillisesti läpinäkyvämpiä ja inklusiivisempia. Tämä johtuu mm. siitä, että alihankintaketjut ovat tyypillisesti kaupallisvetoisia, kun arvoverkostot rakentuvat jaetun maailmankuvan (visio ja arvot) varaan.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on asiakkaan kokema kohtaamisten summa erilaisissa digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. Digitaalisen liiketoiminnan aikakaudella positiivisen asiakaskokemuksen varmistaminen korostuu, kun ostaja voi kohdata organisaation useissa eri kanavissa ja yhteyksissä. Kohtaamiskanavia ovat esimerkiksi verkkosivut, sanomalehdet, radio, televisio ja sosiaalisen median kanavat. Organisaation kannattaa pyrkiä tuottamaanjohdonmukainen asiakaskokemus kohtaamisten kautta, jotta halutunlainen tavoite saadaan täyttymään (esimerkiksi osto tai suosittelu).

Avoin data

Avoin data (engl. open data) tarkoittaa yritykselle, organisaatiolle tai muulle taholle kertynyttä informaatiota, jota ei ole jalostettu ja joka on avattu ulkopuolisille maksutta käytettäväksi. Avointa dataa hyödynnytään esimerkiksi alustataloudessa keinona synnyttää laajempia arvoverkostoja organisaation ympärille.

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi (engl. Open Source) tarkoittaa ohjelmistojen tuottamis- ja kehitysmenetelmiä, jotka tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tutustua ohjelman lähdekoodiin ja muokata sitä omien tarpeidensa mukaisesti. Avoimen lähdekoodin periaatteisiin kuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen ja kopioida ja levittää sekä alkuperäistä että muokattua versiota. Paitsi ohjelmistojen kehitysmenetelmiin avoimella lähdekoodilla voidaan viitata myös niiden avulla tuotettuihin ohjelmistoihin sekä kehittäjäyhteisöön. Vapaiden ohjelmistojen ja avoimen lähdekoodin vastakohtana voidaan suljetun lähdekoodin omaavia ohjelmistoja.

B2B-verkkokauppa eli tilausjärjestelmä

B2B verkkokauppa tarkoittaa toisille yrityksille suunnattua verkkokauppaa. Yleensä B2B-verkkokaupalla (business-to-business) mielletään enemmänkin tilausjärjestelmäksi. Erona esimerkiksi kuluttajille suunnattuun B2C verkkokauppaan on esimerkiksi vaatimus tunnistaa ostaja rekisteröitymisen kautta ja tarjota erilaisia maksutapoja (kuten lasku).

B2C-verkkokauppa eli kuluttajaverkkokauppa

B2C verkkokauppa (business-to-consumer) eli kuluttajaverkkokauppa on verkkokaupankäynnin muoto, jota käytetään puhekielessä synonyymina termille verkkokauppa. Kuluttajaverkkokauppa tarkoittaa verkkopalvelua, joka tarjoaa kuluttajille tuotteita ostettavaksi. Esimerkkejä ovat vaikkapa NetAnttila tai verkkokauppa.com.

B2D-markkinointi

B2D markkinointi (Business-to-Developer) tarkoittaa toimintamallia, jossa tavoitteena on puhutella suoraan ohjelmistokehittäjiä ja vaikuttaa siten uusasiakashankintaan. B2D markkinointi on alustatalouden toimintatapa, jossa tyypillisesti tarjotaan ohjelmistorajapintoja (API) mahdollisimman kehittäjäystävällisessä muodossa, jotta niitä otettaisiin käyttöön proaktiivisesti.

Beta tai Beeta

Beta-julkaisu tarkoittaa verkkopalvelukehityksen vaihetta, jossa palvelu alkaa olla toiminnoiltaan valmis, mutta vaatii todellisia käyttökokemuksia, jotta se voidaan viimeistellä käyttäjäkeskeisellä tavalla. Verkkopalvelukehityksessä beta-vaiheen tavoitteena on tunnistaa sekä ohjelmistovirheitä että käytettävyyttä parantavia toimenpiteitä. Beeta-vaihe on erityisesti verkkopalveluissa laajasti käytetty tapa ja se voi olla kaikille vapaasti käytössä oleva (avoin beta) tai rajattu tietylle kohdeyhmälle (suljettu beta).

Big Data

Big data on valtavien, järjestelemättömien ja jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Big datan osaamistarpeen uskotaan kasvana merkittävästi kun esineiden internet ja teollinen internet leviävät.

C2C-verkkokauppa eli kuluttajien välinen verkkokauppa

C2C verkkokauppa on suoraan kuluttajalta kuluttajalle tapahtuvaa kaupankäyntiä verkossa. Tyypillisesti verkkopalvelu toimii alustajana ja mahdollistajana tämän tyyppiselle digitaaliselle kaupankäynnille. Esimerkkejä ovat tori.fi ja huuto.net.

Call to action (CTA)

Call to Action, myös Call-to-action (CTA) tarkoittaa herätettä, jonka tarkoituksena on kiinnittää verkkosivuilla kävijän huomio ja ohjata tekemään haluttu toimenpide. CTA on yleensä linkki tai kuva, jolla yritetään ohjata kävijä klikkaamaan, antamaan sähköpostinsa tai soittamaan puhelimella. CTA on yksi konversio-optimoinnin perustyökaluista.

Datatalous

Datatalous (engl. Data Economy) on digitaalisessa muodossa olevan tiedon hyödyntäminen kaupallisena toimintana.

Digitaalinen alusta

Digitaalinen alusta on internet-pohjainen ohjelmistoratkaisu, joka yhdistää tietyn aihealueen toimijat toisiinsa yhdeksi arvoverkostoksi. Digitaalisen alustan voidaan kuvainnollisesti katsoa olevan alustatalouden toimijan sydän. Digitaalisen alustan keskeinen elementti on hyvin dokumentoitu ja kattava API-rajapinta, jota kautta alusta ottaa vastaan tai lähettää dataa arvoverkoston toimijoille (tai alustan omiin tietovarastoihin). Rajapintojen kautta voidaan myös ketjuttaa useita erilaisia digitaalisia alustoja.

Digitaalinen alustaekosysteemi

Digitaalinen alustaekosysteemi on joukko verkostoja, joilla on keskinäisiä riippuvuuksia ja joissa niiden toimijoiden välinen itsenäinen toiminta muodostaa arvoa tuottavan kokonaisuuden. Alustaekosysteemien yhteydessä puhutaan digitaalisista alustoista ja alustataloudesta.

Digitaalinen asiakaskokemus

Digitaalinen asiakaskokemus on asiakkaan kokema kohtaamisten summa erilaisissa digitaalisissa kanavissa. Katso myös asiakaskokemus.

Digitaalinen jalanjälki

Digitaalinen jalanjälki tarkoittaa sitä miten yritys, organisaatio tai yksittäinen ihminen näkyy digitaalisissa viestimissä. Esimerkiksi blogimarkkinoinnilla pyritään kasvattamaan yrityksen digitaalista jalanjälkeä verkossa.

Digitaalinen kehonkieli

Digitaalinen kehonkieli (engl. Digital Body Language) on kaikki se digitaalinen aktiviteetti, jota tietty henkilö suorittaa. Jokainen Google-haku, verkkosivukäynti, uutiskirjeen avaus ja oppaan lataus ovat osa digitaalista kehonkieltäsi. Digitaalista kehonkieltä hyödynnetään markkinoinnin automaation rakentamisessa.

Digitaalinen kypsyys eli digitaalinen maturiteetti

Yrityksen digitaalinen kypsyys (digitaalinen maturiteetti) on käsite, joka kuvaa kuinka tehokkaasti yritys hyödyntää sähköisiä keinoja liiketoiminnassaan. Digitaalisen maturiteetin kehittäminen on yksi keino rakentaa yritykselle kilpailuetua. Liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli (digitaalinen maturiteettimalli) on ajatuskehys, joka auttaa organisaatioita tunnistamaan lähtötilanteensa ja hahmottaan mitä kypsyyden kehittäminen edellyttää. Malli auttaa erottamaan nopeasti käyttöönotettavat digitaalisen kehittämisen keinot perinpohjaista muutosta vaativista. Mallin tasoja 1-3 voi kutsua digiliuksi ja tasoja 4-5 digiloikaksi.

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalinen liiketoiminta (sähköinen liiketoiminta) on verkon kautta (tai avulla) tapahtuvaa kaupallista toimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan yhdeksi vakiotoimintaympäristöksi on muodostunut internet, mutta se voi olla muutakin. Digitaalisessa liiketoiminnassa on keskeistä toimintakonseptiin liittyvät innovaatiot ja niiden mahdollistaminen modernien sähköisten ratkaisujen avulla. Toiminnan ydin on strategiatasolla digitaalista, ei pelkästään perinteisten prosessien sähköistämistä. Koko tämän digitaalisen liiketoiminnan sanaston voi nähdä joukkona asioita, joilla digitaalista liiketoimintaa käytännössä toteutetaan. Digitaalinen liiketoiminta liitetään usein disruption tavoittelemiseen.

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa digitaalisissa medioissa suoritettavaa markkinointia erona ns. perinteiseen markkinointiin, joka keskittyy mm. radioon, televisioon ja sanomalehtiin. Digitaalinen markkinointi pitää sisällään kaikki verkossa tapahtuvan markkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, mobiilimarkkinoinnin, hakusanamainonnan, sosiaalisen median markkinoinnin ja niin edelleen.

Digitaalinen näkyvyys

Digitaalinen näkyvyys eli digitaalinen jalanjälki kuvaa miten hyvin jokin toimija (tai brändi) on löydettävissä sähköisistä kanavista. Mitä isompi digitaalinen jalanjälki on, sitä todennäköisemmin potentiaalinen kävijä löytää kyseisen toimijan. Toimijan löydettävyys kulminoituu yleensä julkiseen verkkosivustoon, jonka näkyvyyttä pyritään parantamaan erilaisilla toimenpiteillä. Näkyvyyden parantaminen tapahtuu yleensä digitaalisen markkinoinnin keinoilla, joihin kuuluu mm. hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, linkkien rakentaminen ja sosiaaliset mediat.

Digitaalinen palvelupolku (Customer Journey)

Digitaalinen palvelupolku (customer Journey) on visuaalinen kuvaus asiakkaan toiminnasta erilaisissa sähköisissä kosketuspisteissä, joiden kautta organisaatioon ollaan yhteydessä. Yleisesti käytetään myös termiä “Palvelupolku”, jolla viitataan kaikkiin asiakkaan kontaktipisteisiin sähköisesti tai muulla tavoin. Digitaalisen palvelupolun kuvaamisella pyritään visualisoimaan asiakkaan liikkeet erilaisissa digitaalisissa kanavissa ja mallintamaan asiakkaan matkaa sen eri vaiheissa löytämisvaiheesta (awareness) ostamisvaiheeseen (purchase). Digitaalista palvelupolkua käytetään mm. konversion parantamiseen, palvelukokemuksen henkilökohtaistamiseen ja monikanavaisuuden mallintamiseen. Digitaalisen palvelupolun ja palvelupolun hahmottaminen ovat osa asiakasymmärryksen keräämistä.

Digitaalinen sydän™

Digitaalinen sydän™ on modernin ja pitkälle digitalisoidun organisaation tärkein digitaalinen järjestelmäkokonaisuus. Digitaalinen sydän™ on tyypillisesti yhdistelmä useita erilaisia ​​ohjelmistotuotteita ja joukko räätälöityjä järjestelmiä, jotka on integroitu toimimaan yhdessä mahdollistaen ja ja tukien yrityksen ydintoimintaa saumattomasti.

Ilman digitaalista sydäntä organisaatio kuihtuu tai kuolee, joten se on organisaation strategian ytimessä ja sitä kehitetään aktiivisesti toiminnan mukana puolustettavan kilpailuedun saavuttamiseksi markkinoilla. Esimerkkejä digitaalisen sydämen yrityksistä ovat Wolt, AirBnB ja verkkokauppa.com.

Digitaalinen toimintasuunnitelma

Digitaalinen toimintasuunnitelma on työkalu yrityksille liiketoiminnallisten tavoitteiden kehittämiseen sähköisiä keinoja hyödyntäen. Digitaalinen toimintasuunnitelma tehdään yleensä, kun ensin on kartoitetty nykytila (mm. digitaalinen kypsyystaso), asetettu tavoitetila (mm. digitaalinen strategia) ja sisältää käytännön toimenpiteita kuten aikataulutus, budjetointi ja mittarit. Digitaalinen toimintasuunnitelma on kätevä keino kääntää pistemäiset kehittämistoimenpiteet toisiaan paremmin tukevaksi jatkumoksi.

Digitalisaatio

Digitalisaatio termille ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta sille on tunnusomaista modernien teknologioiden hyödyntäminen tavalla, joka muuttaa perinpohjaisesti toimintaa tuottaen merkittävää arvoa. Arvoverkostot, kuluttajajistuminen, uudet liiketoimintamallit ja asiakkaiden kanssa tehty nopeasyklinen tuotekehitys ovat digitalisaatiolle tyypillistä. Gartnerin mukaan kyseessä on teknologian kehittymisen myötä kasvanut paradigmamuutos ja digitaalisen evoluution seuraava vaihe. Digitalisointi-termiä käytetään myös verbinä, joka viittaa toiminnan muuntamiseen digitaalisuutta hyödyntäen.

Disruptio

Disruptio on ilmiö, jossa jokin uuteen teknologiaan pohjautuva innovaatio haastaa tietyn alan perinteiset toimijat ja toimintatavat. Digitaalisuus on yksi disruption mahdollistajista. Disruptiolla ei ole vakiintunutta suomalaista vastinetta, mutta se voidaan kääntää esimerkiksi “markkinahäiriön aiheuttava innovaatio” tai “mullistava innovaatio”, mikä kuvastaa laajoja vaikutuksia nykyiseen tapaan toimia tietyssä markkinassa.  Esimerkkejä disruption aiheuttaneista toimijoista ovat Uber, AirBnB ja Amazon.

Deep technology / deep tech eli syväteknologia

Deep Technology. Katso kohta syväteknologia.

DevOps

DevOps on ketterä toimintamalli sähköisten palvelujen tuottamiseen. DevOps keskittyy ohjelmistokehitys- ja ylläpito- ja tuotantohenkilöiden keskinäiseen kommunikaatioon. DevOps pyrkii rakentamaan ympäristön, jossa ohjelmistojen rakentaminen, testaaminen ja julkaisu voi tapahtua nopeasti, usein ja luotettavasti. DevOps-toiminnan taustalla vaikuttavat ketterän kehittämisen käytännöt ja infrastruktuurin hallintaa automatisoivat työvälineet. DevOps on erityisen keskeinen termi modernille SaaS-ohjelmistokehitykselle.

Ekosysteemi

Ekosysteemi (engl. Ecosystem) viittaa digitalisaation yhteydessä yleensä verkostoihin, joissa yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa luodaan, jaetaan ja lunastetaan arvoa. Ekosysteemin yritys ottaa tyypillisesti huomioon ajattelussaan ja toiminnassaan kokonaisvaltaisemmin huomioon muut sidosryhmät kuin perinteisempää arvoketjuajattelua käyttävät. Tämän vuoksi puhutaan usein, että digitalisoituneessa toimintaympäristössä on siirrytty arvoketjuista arvoverkostoihin. Ekosysteemejä on monenlaisia ja esimerkiksi alustatalouden yhteydessä puhutaan (digitaalisista) alustaekosysteemeistä.

Esineiden internet eli IoT

Esineiden internet eli IoT (engl. Internet of Things) tarkoittaa fyysisten esineiden, palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä jopa ihmisten liittämistä yhteen internetissä. Tätä verkostomaista kokonaisuutta voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internet-verkon yli.

Extranet (Ekstranet)

Extranet (ekstranet) on verkkosivusto tai verkkopalvelu organisaation sidosryhmille. Extranetin käyttö vaatii sisäänkirjautumisen, millä varmistetaan oikeus pääsyyn. Yleensä organisaatio tarjoaa samanaikaisesti sekä Extranetin että Intranetin, jolloin Extranetin sisältö on suppeampi kuin Intranetin.

Google Ads on työkalu, jolla suoritetaan hakusanamainontaa Googlen hakukoneessa. Google Adsista on muodostunut eräänlainen standardi verkkomainonnalle.

Google Tag Manager

Google Tag Manager on tagien hallintajärjestelmä, jonka avulla esimerkiksi kävijämäärän analysointiin ja markkinoinnin optimointiin tarkoitettujen verkko- tai mobiilisovellusten tagien ja koodinpätkien päivittäminen käy nopeasti ja vaivatta. Voit lisätä ja päivittää AdWordsin, Google Analyticsin, Firebase-analytiikan, Floodlightin ja kolmannen osapuolen tageja ja muokattuja tageja Tag Managerin käyttöliittymän kautta sen sijaan, että muokkaisit sivuston koodia.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama ilmainen analytiikkasovellus, jonka avulla voit seurata kuka käy sivuillasi. Google Analyticsia  käytetään myös työkaluna, kun halutaan parantaa verkkosivuston toimintaa. Google Analytics otetaan käyttöön lisäämällä skripti verkkosivustolle.

Growth Hacking eli kasvuhakkerointi

Growth Hacking. Katso kohta kasvuhakkerointi.

Hackathon

Hackathon on rajatun ajan tapahtuma, jossa keskitytään intensiivisesti tietyn yleensä ennalta-asetetun ongelman ratkaisemiseen. Tyypillinen esimerkki on viikonlopun kestävä tilaisuus joko verkossa tai fyysisessä paikassa, jonka tarkoituksena on tuottaa ensimmäinen versio ratkaisusta järjestäjän asettamaan ongelmaan. Hackathon voi liittyä periaatteessa mihin vaan, mutta yleensä se liitetään palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen, käyttöliittymäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan.

Hakukoneoptimointi / Search Engine Optimisation / SEO

Hakukoneoptimointi (SEO) on prosessi, jonka avulla pyritään ohjaamaan halutunlaista liikennettä tiettyyn verkkosivustoon. Hakukoneoptimoinnin ytimessä on pyrkiä nostamaan sivujen näkyvyyttä ylemmäksi hakukoneiden (kuten Google) orgaanisissa hakutuloksissa.

Hakusanamainonta / hakukonemainonta

Hakusanamainonta on mainonnan ostamista hakukoneista. Hakusanamainonnassa maksetaan mainoksen klikkaamisten mukaan. Google AdWords on esimerkki hakusanamainnonnan työkalusta Googlen hakukoneissa.

Hosting

Hosting tarkoittaa verkkopalvelun palvelimen ylläpitoa. Perinteisesti hosting on tarkoittanut fyysisen palvelintilan (ja mahdollisesti itse palvelimen) tarjoamista ostopalveluna. Teknisen kehityksen myötä hostingin voi nähdä muuttuneen yhä enemmän kohti virtuaalisoituja ja pilviratkaisuja. Moderni hosting-palvelu sijaitsee ison pilvitarjoajan ympäristössä.

Houkutusmarkkinointi / Inbound-markkinointi

Houkutusmarkkinointi (engl. Inbound Marketing) on nimensä mukaisesti markkinoinnin muoto, jossa pyritään lähestymään kohderyhmää sen oman kiinnostuksen kautta päinvastoin kuin perinteisessä tyrkytysmarkkinoinnissa (Outbound Marketing). Houkutusmarkkinointi on tyypillinen metodologia digitaalisille sisällöille. Esimerkkejä houkutusmarkkinoinnista ovat kohderyhmälle hyötyä tuovat oppaat ja blogiartikkelit.

IaaS eli Infrastructure as a Service

Infrastructure as a Service (IaaS) on pilvipalveluiden muoto, joka tarjoaa virtualisoituja laskentaresursseja verkon yli. IaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden päämuodoista, muut kaksi ovat Software as a Service (SaaS) ja Platform as a Service (PaaS). IaaS-palveluja ovat esimerkiksi Amazon Web Services (AWS), Windows Azure, Google Cloud Platform ja Rackspace Open Cloud.

Inbound-markkinointi (houkutusmarkkinointi)

Inbound-markkinointi. Katso kohta houkutusmarkkinointi.

Internet-markkinointi

Internet-markkinointi tarkoittaa kaikkea internetissä tapahtuvaa markkinointia. Termi on hyvin lähellä digitaalista markkinointia ja sen voi tulkita synonyymiksikin.

Intranet

Intranet on verkkosivusto tai verkkopalvelu organisaation sisäiseen käyttöön. Intranetin käyttö vaatii sisäänkirjautumisen millä varmistetaan oikeus pääsyyn.

Jakamistalous

Jakamistalous (engl. sharing economy) tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa yritys, muu organisaatio tai yksityinen ihminen jakaa omistamaansa resurssia muiden käyttöön korvausta vastaan. Jakamistalouden ytimessä on ajatus siitä, että kun jonkun omistama resurssi jaetaan riittävän laajalle, voidaan yksikkökustannus minimalisoida luoden kuitenkin kaupallisesti kannattavaa liiketoimintaa. Esimerkkinä jakamistaloudesta on AirBnB, jossa ihmiset voivat vuokrata omia asuntojaan.

Julkaisujärjestelmä eli sisällönhallintajärjestelmä (CMS)

Julkaisujärjestelmä toimii nykypäivänä lähes aina verkkosivuston pohjana. Julkaisujärjestelmä tai nykyisin ehkä useammin sisällönhallintajärjestelmä tarkoittaa tuotetta, jonka avulla verkkosivuston tuottaminen onnistuu keskittymällä sisältöön ja sivunavigaatioon ohjelmoinnin sijasta. Maailman ylivoimaisesti suosituin sisällönhallintajärjestelmä on WordPress.

Kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi (engl. Growth Hacking) on nimitys, jolle ei ole vakiintunutta määritelmää. Kasvuhakkeroija (kasvuhakkeri) on henkilö, joka käyttää sujuvasti sekä perinteisiä, että digitaalisia markkinoinnin työkaluja ja saa aikaansaa mitattavia tuloksia. SaaS-liiketoiminnan käyttäjäkannan kasvattaminen on tyypillinen kohde kasvuhakkeroinnille. Kasvuhakkeri voidaan nähdä osaajana, joka lyhentää kehitä/mittaa/opi sykliä lean/agile periaattein toimivissa yrityksissä.

Kehittäjäkokemus (DX)

Kehittäjäkokemus (engl. Developer Experience) on käyttäjäkokemus, joka on kohdennettu ohjelmistoalan ammattilaisille kuten ohjelmistokehittäjille. Erinomainen kehittäjäkokemus on liiketoiminnallisesti keskeinen tavoite esimerkiksi ohjelmistovuokrauksen (SaaS) ja alustatalouden toimijoilla.

Ketterä kehitys

Ketterä ohjelmistokehitys (engl. Agile Software Development) tai puhekielessä usein lyhyemmin ketterä kehitys on joukko ohjelmistoprojekteissa käytettäviä metodologioita, joiden tavoitteena on tuottaa nopeammin ja reaktiivisemmin tarpeeseensa soveltuvia ohjelmistoja. Ketterä kehittäminen voidaan nähdä vastakohtana perinteiselle vesiputousmallin mukaiselle (Engl. Waterfall) ohjelmistokehitykselle. Esimerkkejä ketteristä menetelmistä ovat Scrum ja Kanban.

Konversio

Konversio tarkoittaa mitatun tavoitteen täyttymistä verkkosivulla. Onnistunut konversio voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaus, yhteydenottolomakkeen täyttö tai tuotteen ostaminen verkkokaupasta. Konversioita pyritään parantamaan konversio-optimoinnilla ja sitä mitataan koversioprosenttina.

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi on verkkosivujen muokkaamista siten, että ko. sivun konversio paranee. Konversio-optimointi on esimerkiksi kuluttajaverkkokaupoille yleensä pakollinen digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen muoto sillä pienikin parannus konversiossa vaikuttaa suoraan myyntiin.

Koottava liiketoiminta

Koottava liiketoiminta (engl. Composable Business) tarkoittaa yrityksen digitaalisen infrastruktuurin suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä liiketoimintatason komponenteilla (PCB), joita voi vaihtaa markkinatarpeen mukaan joustavammin kuin perinteiseen monoliittiseen arkkitehtuuriin perustuvia. Koottavan liiketoiminnan käyttöönotolla haetaan yleensä kilpailuetua, resilienssiä ja mukautettavuutta.

Koottava verkkokauppa

Koottava verkkokauppa (engl. Composable Commerce) on lähestymistapa, jossa valitaan parhaita kaupallisia komponentteja ja yhdistetään ne räätälöidyksi sovellukseksi tarjoten verkkokaupoista tuttuja toiminnallisuuksia. Koottava verkkokauppa on siis koottavan liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti muodostettu sähköisen kaupan palvelukokonaisuus.

Käyttäjäkokemus / User experience / UX

Käyttäjäkokemus (engl. User Experience, lyhenne UX) tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttamiseen liittyvää kokonaisvaltaista kokemusta. Organisaatiot, jotka tarjoavat koukuttavimman, helpoimman ja muistettavimman kokemuksen ovat vahvoilla.

Käyttöliittymä / User Interface / UI

Käyttöliittymä (engl. User Interface, lyhenne UI) tarkoittaa itse palvelun käyttämiseen tarkoitettua näkymää ja sen käyttämiseen tarvittavia toiminnallisuuksia. Käyttöliittymä yhdistää käyttäjän ja tietokoneen yhteen sekä luo toimintaperiaatteen käytölle, joka johtaa hyvin tehtynä positiiviseen käyttäjäkokemukseen.

Laskeutumissivu (landing page)

Laskeutumissivu tai saapumissivu (engl. Landing Page) on sivu, jolle kävijä ohjataan klikattuaan esimerkiksi hakukoneessa tai sosiaalisen median palvelussa olevaa mainosta. Selvyyden vuoksi laskeutumissivulla viitataan tarkoitustaan varten suunniteltuun sivuun, jolle käyttäjä ohjataan. Laskeutumissivun suunnitteluun liittyy useita parhaita käytäntöjä, joita noudattamalla on mahdollista parantaa mainoksesta alkanutta konversiota.

Lohkoketjuteknologia

Lohkoketjuteknologia tarkoittaa tapaa, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Tekniikan ansiosta ketjun jäsenet voivat luottaa toisiinsa, vaikka he eivät tuntisi toisiaan. Lohkoketjuteknologian tunnetuin käyttökohde on sähköinen Bitcoin virtuaalivaluutta.

Lowcode

Lowcode (Low-code) tarkoittaa ohjelmistokehittämisen mallia, jossa ratkaisun tuottaminen edellyttää vain vähän ohjelmointityötä. Lowcodeen saatetaan myös viitata termillä “vähäkoodinen”. Lowcoden tavoitteena on tuoda ohjelmistokehitys useamman ihmisen ulottuville ja nostaa abstraktiotaso ohjelmoinnista lähemmäs liiketoimintaa. Lowcodeen liittyy läheisesti käsite Nocode, joka tarkoittaa ohjelmistokehittämisen mallia, jossa ratkaisu tuotetaan ilman perinteistä ohjelmointia.

Liiketoiminnan digitalisointi

Liiketoiminnan digitalisointi on prosessi, jossa perinteinen liiketoimintakonsepti innovoidaan uudelleen ja sen jälkeen muunnetaan määrätietoisesti hyödyntämään digitaalisia keinoja toiminnan ydinprosesseissa. Digitaaliteknologiat eivät ole enää sivuroolissa, vaan ne on istutettu osaksi strategian ydintä. Liiketoiminnan digitalisoimiseen liittyy mm. avoimuus, verkostomaisuus, digitaalisen liiketoiminnan konsepti, asiakaskokemus ja muutosnopeuden kiihtyminen.

Liiketoimintamuotoilu

Liiketoimintamuotoilu eli liiketoiminnan muotoilu (engl. business design) tarkoittaa modernia liiketoimintakonseptointia. Liiketoimintamuotoilu on läheisessä suhteessa palvelumuotoiluun ja siinä hyödynnetään vastaavia periaatteita, mutta soveltaen näitä koko yrityksen liiketoimintakonseptiin. Liiketoimintamuotoilussa on keskeistä muovata liiketoimintaa asiakaslähtöisellä tavalla tavoitteena synnyttää voimakasta asiakaslojaliteettia.

MACH-arkkitehtuuri

MACH arkkitehtuurilla tarkoitetaan joukkoa teknologioita, joiden avulla luodaan sovelluksia mm. koottavan liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. MACH on lyhenne sanoista “Microservices-based, API-first, Cloud-native ja Headless” ja sillä viitataan mikropalveluihin, rajapintalähtöiseen kehittämiseen, pilvipohjaisuuteen ja riippumattomuuteen esityskerrosteknologiasta.

Magento

Magento on suosittu avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta. Magento on nykyisin Adoben omistuksessa.

Mobile First

Mobile First tarkoittaa suunnittelutapaa, jossa verkkopalvelu suunnitellaan ja toteutetaan ensisijaisesti mobiililaitteiden käyttäjien ja toissijaisesti työpöytäkäyttäjien näkökulmasta. Muutos on seurausta mobiililaitteiden ja mobiilikäytön valtavasta kasvusta 2000-luvulla, mikä on pakottanut ajattelemaan uudelleen perinteisen työpöytäkeskeisen palvelumuotoilun.

Mukautuva liiketoiminta

Mukautuva liiketoiminta (engl. adaptable business) tarkoittaa digitalisaation yhteydessä tehokasta strategisen tason sopeutumiskykyä, kun liiketoiminta- tai ympäristötekijät muuttuvat yllättäen. Tarve mukauttaa liiketoimintaa on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ajan ja 2020-2030 lukua voidaan kutsua mukautuvan liiketoiminnan vuosikymmeneksi johtuen mm. pandemiasta ja VUCA-ajan vaatimuksista. Pienempää organisaation strategisen tason mukautumisliikettä voidaan kuvailla mikropivotointina ja isompaa pivotointina.

MVP (Minimum Viable Product)

Minimum Viable Product (MVP) on uuden tuotteen pienin mahdollinen versio, jolla voidaan kerätä maksimaalinen määrä oppia asiakkailta. MVP:n tavoitteena ei ole siis välttämättä rakentaa valmista tuotetta tai edes prototyyppiä, vaan versio, jolla päästään testaamaan tuotteen ns. markkinayhteensopivuutta.MVP:n ei tarvitse edes olla toimiva ohjelmisto, vaan se voi ihan yhtä olla vaikkapa web-muotoinen rautalankamalli tai video, joka kuvaa uuden tuotteen toimintaa riittävissä määrin. Verkkopalvelukehityksessä MVP mielletään kuitenkin puhekielessä usein toimivan ohjelmiston ensimmäiseksi julkaisuversioksi.

No-code

No-code (Nocode) tarkoittaa ohjelmistokehittämisen mallia, jossa ratkaisu tuotetaan ilman perinteistä ohjelmointia. Nocoden tavoitteena on tuoda ohjelmistokehitys kaikkien ulottuville ja nostaa abstraktiotaso ohjelmoinnista liiketoimintaan. Nocoden liittyy läheisesti käsite Lowcode, joka tarkoittaa ohjelmistokehityksen mallia, joka edellyttää jonkin verran ohjelmointia toimivan ratkaisun toteuttamiseksi.

Ohjelmistointegraatio

Ohjelmistointegraatio on kahden erillisen ohjelmiston liittämistä toisiinsa ohjelmallisin keinoin. Ohjelmistointegraatio on yleensä yksi tyypillisistä käytännön työkaluista esimerkiksi silloin kun olemassa olevaa perinteistä liiketoimintaa digitalisoidaan. Ohjelmistointegraatio lyhentyy usein puhekielessä muotoon integraatio.

Ohjelmistovuokraus

Ohjelmistovuokraus on lisensointitapa, jossa asiakkaalle annetaan oikeus ohjelmiston käyttöön internet-verkon kautta esimerkiksi jatkuvaa kuukausimaksua vastaan. Ohjelmistoa ei asenneta paikalliseen koneeseen, vaan sitä käytetään tyypillisesti internet-selaimen avulla. Käyttäjän komennot välittyvät verkon kautta selaimen avulla.

Ohjelmointirajapinta / ohjelmistorajapinta

Ohjelmointirajapinta (engl. API eli Application Programming Interface) on väylä, jolla kaksi ohjelmistoa voivat vaihtaa keskenään tietoa teknisesti. Ohjelmointirajapinnat ovat mm. API-taloudessa ja alustataloudessa keskeisiä keinoja.

Orgaaninen eli luonnollinen hakutulos

Orgaaninen hakutulos on hakukoneiden kautta verkkosivustolle tulevaa liikennettä, joka on saatu ilman mainostamista sivulle. Orgaanisten hakutulosten järjestykseen vaikuttavat useat tekijät kuten sijainti ja aiemmat haut ja niin edelleen. Hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan orgaanisiin hakutuloksiin.

Outbound

Outbound-markkinoinnilla viitataan perinteiseen tyrkyttävään markkinointiin, jonka työkaluja ovat esimerkiksi kylmäsoitot. Outbound-markkinoinnilla viitataan usein myös perinteiseen massamarkkinointiin, jossa jaetaan vaikkapa mainoslehtisiä kymmeniin tuhansiin talouksiin. Digitalisaatio on muuttanut maailmaa siten, että perinteisen markkinoinnin teho on vähentynyt radikaalisti, mikä on pakottanut organisaatioita omaksumaan houkutusmarkkinoinnin (inbound) keinoja myyntinsä tukena.

Paketoitu liiketoimintakyvykkyys / Packaged Business Capability / PBC

Paketoitu liiketoimintakyvykkyys (Packaged Business Capability, lyhennys PBC) on tietyn liiketoimintatoiminnon ympärille kehitetty joukko sovelluksia tai palveluita. Paketoitu liiketoimintakyvykkyys on kokonaisuus, joka koostuu data-skeemasta, palvelukokoelmasta, sovellusrajapinnoista ja tapahtumakanavista. Paketoidut liiketoimintakyvykkyydet ovat koottavan liiketoiminnan arkkitehtuurin rakennuspalasia. Esimerkki PBC:stä on virtuaalinen ostoskori sähköisen kaupankäynnin järjestelmässä. Ostoskori käyttää luettelo-, hinnoittelu- ja kassatoimintoja ostoksen loppuunsaattamiseksi, kun taas kuluttaja on vuorovaikutuksessa vain ostoskorin käyttöliittymän (UI) kanssa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu (engl. Service Design) tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen (engl. service experience) käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) tarkoittaa ohjelmistopalvelualustan tarjoamista pilvipalveluna. Mallissa kehittäjän ei tarvitse huolehtia skaalautuvuudesta tai lisääntyneestä tehontarpeesta, vaan alusta pitää huolehtii näistä. Esimerkkejä PaaS-palveluita tarjoavista alustoista ovat Microsoft Azure, Google App Engine sekä Force.com. IaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden päämuodoista, muut kaksi ovat Infrastructure as a Service (IaaS) ja Software as a Service (SaaS).

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu (engl. cloud service) on yleistermi internet-verkon kautta käytettävissä olevasta ohjelmistopalvelusta. Pilvipalvelu on kielikuva, koska se esitetään usein pilven muotoisena esityksissä. Aiemmin ohjelmistoja myytiin pääasiallisesti lokaaleina ohjelmistolisensseinä, pilvipalvelun tavallisin kaupallistapa on ohjelmistovuokraus.

Pilvisiirtymä

Pilvisiirtymällä (engl. cloud adoption) tarkoitetaan organisaation siirtymistä omista palvelimista ja konesaleista kohti kolmansien osapuolten ylläpitämiä ratkaisuja. Pilvisiirtymä on organisaatioiden strateginen aloite, jolla pyritään tyypillisesti vähentämään kustannuksia, pienentämään riskejä ja varmistamaan skaalautuvuutta. Organisaatio voi siirtyä tarpeidensa mukaisesti joko kokonaan tai osin pilveen.

Pitkä häntä

Pitkä häntä (engl. Long Tail) tarkoittaa tuotevalikoiman monipuolista mutta vähän myyvää osuutta. Internet on tehnyt mahdolliseksi pitkä häntä -tuotteiden myynnin kannattavasti. Käsitteen on esitellyt Chris Anderson vuonna 2004.

Portaali

Portaali on verkkopalvelu, joka on ikään kuin portti joukkoon erilaisia palveluita. Palvelut ovat joko portaalin sisällä teknisesti tai se on vain verkkosivusto, joka kokoaa ulkoiset palvelut yhteen paikkaan (kuten suomi.fi). Käytännössä portaalilla viitataan puhekielessä kaikenlaisiin verkkopalveluihin.

Pivot

Pivot on startup maailmassa käytetty termi ja se tarkoittaa liiketoiminnassa tai strategiassa tarkoituksella tehtyä isoa suunnanmuutosta. Suomessa termiä käytetään yleisemmin verbinä pivotoida. Pivotointi on käytännön työkalu mukauttaa liiketoiminta ketterästi ympäristötekijöiden aiheuttamiin muutosvaatimuksiin. VUCA ajankuva ja digitalisaation muutosvaatimukset ovat siirtäneet vaatimuksen pivotointikyvykkyydestä alkuvaiheen startupeilta kaikenlaisille organisaatiolle. Pivotoinnin rinnalle on noussut uusi termi – mikropivotointi – joka tarkoittaa toiminnan sopeuttamista markkinaliikkeiden ja toimintaympäristön mukana ilman, että koko liiketoimintastrategiaa muutetaan.

Responsiivinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu (engl. Responsive Design) viittaa mukautuvan verkkopalvelun suunnitteluun, jossa palvelun ulkoasu suunnitellaan toteutettavan responsiivisesti. Responsiivinen verkkopalvelu käyttää samaa ohjelmointitoteutusta samasta verkko-osoitteesta riippumatta käyttäjän laitteesta (työpöytä, tabletti, älypuhelin, peruspuhelin), mutta näyttää sisällön eri tavalla käytetyn ruutukoon mukaan.

Retargeting / Remarking

Retargeting tai Remarketing on digitaalisen markkinoinnin keino, jossa verkkosivun kävijälle voidaan näyttää haluttuja mainoksia kävijän vieraillessa muilla sivustoilla. Uudelleenmarkkinointia käytetään esimerkiksi kävijän ohjaamiseen eteenpäin konversiputkessa ja brändin tunnettavuuden kasvattamiseen.

Räätälöity (verkko)sovellus

Räätälöity verkkosovellus on tiettyyn esimerkiksi yrityksen toivomaan tarkoitukseen kehitetty verkkosovellus. Esimerkiksi yrityksen oman liiketoiminnan tueksi tuotetty SaaS-palvelu on tyypillinen esimerkki räätälöidystä verkkosovelluksesta.

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen paikallisen koneelle asennettavan tavan sijasta. SaaS-palvelun käytöstä maksetaan yleensä resurssien käytön mukaan. SaaS tarkoittaa myös, että ohjelmistosta ei ole tarjolla asiakaskohtaisia ympäristöjä, vaan yksi ja sama verkkosovellus palvelee kaikkia asiakkaita. SaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden päämuodoista, muut kaksi ovat Infrastructure as a Service (IaaS) ja Platform as a Service (PaaS). Liveto on esimerkki SaaS-palvelusta.

Sosiaalinen media / some

Sosiaalinen media termillä viitataan yhteisöllisiin verkkopalveluihin. Näitä ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, Google+ ja Pinterest. Yhteisölliset verkkopalvelut perustuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ovat usein verkon käytetyimpiä palveluita.

SSL-salausprotokolla

SSL (Secure Sockets Layer) on salausmetodi, jolla pyritään suojaamaan liikenne kahden internet-toimijan välinen yhteys. SSL:n käyttö on vakiintunut standardiksi esimerkiksi verkkopankeissa sekä verkkokaupoissa ja nyt se tekee tuloaan myös perinteisille yritysten verkkosivustoille Googlen hakukoneeseensa tekemien muutosten myötä.

Syväteknologia / Deep Technology / Deep Tech

Syväteknologia (engl. Deep Technology) viittaa yleensä kasvuyhtiö, jonka liikeidea pohjautuu tieteelliseen tai muulla tavoin hyvin pitkälle (syvälle) vietyyn teknologiaosaamiseen. Termi on otettu käyttöön sen vuoksi, että nykyisin lähes kaikki kasvuyhtiöt ovat myös teknologiayhtiöitä. Syväteknologiayhtiöissä liikeidean ydin voi pohjautua esimerkiksi erityiseen vaativaan matematiikkaan ohjelmistoalgoritmien muodostamisessa. Syväteknologiayrityksiä ovat tyypillisest esimerkiksi tekoäly-yhtiöt, jotka yrittävät replikoida ihmisen ajattelua, rakentaa lentävien autojen ohjausjärjestelmiä tai muuta vastaavaa.

Tekoäly / Keinoäly / Artificial Intelligence / AI

Tekoäly eli keinoäly (engl. Artificial Intelligence eli AI) on tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäitä toimintoja itsenäisesti. Tekoälyä vaikea tarkasti määritellä, koska älykkyyden tyhjentävä määrittely on haastavaa.

Teollinen internet

Teollinen internet (engl. Industrial Internet) tarkoittaa fyysisten laitteiden yhdistämistä älykkäisiin prosesseihin, valtaviin tietomassoihin ja analytiikkaan nimenomaan teollisuuden prosessien tehostamistarkoituksissa. Termiä käytetään usein synonyyminomaisesti esineiden internetin kanssa, mutta teollisen internetin voidaan nähdä olevan “teollisuustoimialan digitalisoitumista” ja esineiden internetin alla oleva käsite.

Tuotevetoinen kasvu / Product-Led Growth / PLG

Tuotevetoinen kasvu (PLG) tarkoittaa tuotteen asettamista yritystoimintasi keskiöön. Se on strategia, jossa itse tuote valjastetaan asiakkaiden hankinnan, näiden sitouttamisen ja säilyttämisen ajuriksi perinteisen myynnin ja markkinoinnin sijaan. PLG:n tarkoitus on siis suunnata fokus fantastisen tuotteen kehittämiseen, erinomaisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen ja tuotteen viraaliksi saattamiseen.

Varausjärjestelmä

Varausjärjestelmä on verkkopalvelu, josta voi varata tuotteita. Usein palvelusta voi varaamisen lisäksi myös ostaa lippuja. VR:n lipunvarauspalvelu (vr.fi) on tyypillinen esimerkki.

Verkkokauppa

Verkkokauppa (puhekielessä nettikauppa) tarkoittaa tietotekniikan keinoin tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden tarjontaa, kysyntää, myyntiä tai muuta kaupallista asiointia. Verkkokauppa mielletään usein synonyymiksi gigantti.fi tyyppiselle B2C-kuluttajakaupalle. Verkkokauppa voi kuitenkin olla tyypiltään myös B2B (kuten tukun sähköinen tilausjärjestelmä) tai C2C (kuluttajien osto- ja myyntipaikka).

Verkkopalvelu

Verkkopalvelu on yleistermi, joka kuvaa oikeastaan mitä tahansa Internetissä olevaa verkkosivustokokonaisuutta. Se voidaan tulkita kattotermiksi verkkosivustolle, verkkosovellukselle ja muille erilaisille verkkopalvelutyypeille.

Verkkoselain

Verkkoselain on ohjelma, jolla voi etsiä ja käyttää internetissä olevia verkkopalveluita.

Verkkosivu

Verkkosivu on verkkosivuston yksittäinen sivu.

Verkkosivusto

Verkkosivusto (puhekielessä nettisivut tai kotisivut) on verkkosivujen joukko, joka käsittelee tiettyä aihetta. Verkkosivusto voi keskittyä yksittäiseen henkilöön tai organisaatioon. Suurin osa internetin sisällöstä on verkkosivustoja. Verkkosivustot ovat ajan myötä kehittyneet staattisista käyntikorteista lähemmäksi monimutkaista ohjelmointia vaativiksi kokonaisuuksiksi.

Verkkosovellus / web-sovellus

Verkkosovellus on ohjelmisto, jota voidaan käyttää verkkoselaimella. Nykyisin suuri osa ohjelmistoista tuotetaan verkkosovelluksena, koska verkkoselain löytyy käytännössä kaikista käyttöympäristöistä. Kaikki sosiaalisen median palvelut ovat esimerkkejä verkkosovelluksesta. Verkkosovelluksen tuottaminen vaatii huomattavasti enemmän ohjelmointitaitoja kuin verkkosivuston, joka tuotetaan yleensä valmiin sisällönhallinta-alustan päälle.

Verkkotunnus / Domain

Verkkotunnus on internetissä oleva verkkopalvelun yksilöivä kotiosoite. Esimerkiksi www.sofokus.com on verkkotunnus.

Verkostovaikutus

Verkostovaikutus (engl. Network Effects) on efekti, joka tapahtuu kun uudet käyttäjät tekevät verkostosta entistä arvokkaammin muille jo olemassa oleville käyttäjille. Kun verkosto ylittää kriittisen pisteen, kilpailevat suppeammat verkostot alkavat menettää merkitystään.

Web-analytiikka

Web-analytiikka tarkoittaa verkkosivustojen kävijöiden liikkeiden seuraamista ja käyttäytymisen tulkintaa. Verkkoseurantaa hyödyntämällä voidaan kehittää verkkopalvelua eteenpäin.

WordPress

WordPress on maailman ylivoimaisesti suosituin sisällönhallintajärjestelmä. WordPressin markkinaosuus kaikista verkkopalveluista on 25% luokkaa ja sisällönhallintajärjestelmistä 50% luokkaa. WordPress on lähtenyt kehittymään blogityökalusta modernin verkkosivuston pohjaksi. WordPressiin on saatavilla yli 47.000 kaupallista ja ilmaista lisäosaa, joilla tuotteen toiminnallisuutta on mahdollista laajentaa esimerkiksi verkkokaupaksi (WooCommerce lisäosa).

Liiketoimintamuotoilu

Digitaalisen liiketoiminnan sanasto – auta meitä parantamaan sitä!

Tämä digitaalisen liiketoiminnan sanasto – tuttavallisemmin digisanasto – on syntynyt asiakastarpeesta. Alamme on täynnä termejä ja niitä tupsahtelee lisää jatkuvasti.

Tämä digisanasto on tarkoitettu juuri sinulle olit sitten alan ammattilainen, opiskelija tai palveluita hankkiva. Pyydämme, että mikäli törmäät outoon digitermiin, vinkkaa siitä meille ja lisäämme sen sanastoon.

Kiitos!