Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Turun Yliopisto – Opintokamu®

Turun yliopiston Opintokamu®-ohjelma tarjoaa verkkopohjaisia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen toisen asteen oppilaitoksille. Palvelun kokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana muun muassa Opintokamu-kurssi, joka koostuu oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja tunne-elämään liittyvistä oppimateriaaleista sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Sofokus on rakentanut Opintokamu-ohjelman käyttämiä teknisiä sovelluksia alusta saakka.

Lähtökohtana hyvinvoinnin haasteet

Nuorten hyvinvointi nykymaailman alati muuttuvassa, hyperaktiivisessa ja kuormittavassa ympäristössä ei ole itsestään selvää. Nuoret kohtaavat paljon eritasoisia haasteita matkallaan. Epävarmuutta, ahdistusta onnistumisesta, kiusaamista, tunne-elämän notkahduksia ja pahimmassa tapauksessa jopa syrjäytymistä. Haasteet eivät sinällään ole uusia, mutta niiden juurisyyt ovat osin muuttaneet muotoaan ja niihin puuttumiseen sekä ennaltaehkäisyyn kaivataan uusia keinoja.

Teknologinen kehitys on mahtavaa, mutta samaan aikaan myös vaarallista. Suljetut keskusteluryhmät, etääntyminen sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä tiedon saatavuus ja massalevitettävyys luovat räjähdysherkät lähtökohdat, johon tarvitaan työkaluja niin opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle kuin myös epäsuorasti avustamaan vanhempia kasvatuksessa.

Opintokamu ja Sofokus

Osaksi Opintokamu-ohjelmaa oli tarve löytää lähestyttävä, luottamusta herättävä ja turvallinen tapa, jonka avulla saadaan opiskelijat keskustelemaan nuorten kohtaamista haasteista heille itselleen mielekkäällä tavalla. Alun perin Opintokamu-ohjelmassa oli käytössä kokonaan toiseen käyttötarkoitukseen suunniteltu keskustelupeli, mutta sen soveltaminen Opintokamu-ohjelman tarkoituksiin ei onnistunut.

Näistä lähtökohdista Sofokus lähti kehittämään reaktiivista mobiilisovellusta, joka tarjoaa opettajille ja ohjaajille työkalut interaktiivisten ja innostavien ryhmätyötehtävien vetämiseen. Lähes jokaisella on mobiililaite taskussaan, joten ongelman ratkaisemiseksi valittiin mobile first -lähestyminen.

Strategia ja luova ratkaisu

Nykytilan kartoitus ja asiakasymmärryksen rakentaminen perustui opettajien ja opiskelijoiden haastatteluihin ja pelaamisen havainnointiin sekä lukioissa että ammattioppilaitoksissa.

Kysymykset, joihin haimme vastausta:

  • Miksi opettajien on vaikea ottaa keskustelupeli käyttöön?
  • Millaisissa olosuhteissa keskustelupeliä hyödynnettiin oppilaitoksissa?
  • Miksi opiskelijat kokivat keskustelupelin tylsäksi?

Suunnitteluvaiheessa järjestimme kaksi viiden päivän mittaista Google Design sprinttiä, joihin kumpaankin osallistui asiantuntijoita, opiskelijoita ja opettajia.

Hypoteesina oli, että opettajat eivät uskaltaneet pelata, koska pelin fasilitointi oli heille liian hankalaa. Huomattiin myös, että opiskelijat kokivat pelaamisen hitaaksi ja yksitoikkoiseksi. Tämä esti ja hidasti pelaamisen jalkauttamista kouluihin.

Google Design sprinttien ansiosta pystyttiin nopeasti varmistamaan oikeanlaisen sekä opettajia että opiskelijoita innostava pelikokemus. Tehokkaan määrityksen ansiosta varsinainen koodaustyö oli n. 30 % nopeampaa. Sprinttien lopussa testattiin pelin innostavuutta ja pelikokemusta prototyyppien avulla.

Toteutus

Osana Opintokamu-ohjelmaa kehitettiin reaktiivinen Opintokamu-mobiilipalvelu, joka on opettajajohtoinen, mobile first -verkkosovelluksena toteutettu pelillistetty opetusmenetelmä. Mobiilipalvelua päästään käyttämään Opintokamu-ohjelman käyttäjiksi rekisteröityneissä oppilaitoksissa. Mobiilipalvelun tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita keskustelemaan Opintokamu-ohjelman sisältämiin teemoihin (Opiskelu, Sosiaaliset suhteet, Tunteet ja mieli) liittyvistä haastavista tilanteista, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi pelillistettynä ryhmäytymisen ja opetuksen välineenä.

Turun yliopiston työryhmä luo tehtävät, kysymykset ja erilaiset vastausvaihtoehdot valmiisiin tehtäväpohjiin. Kustomoitavia pelillistettyjä ongelmatilanteita voidaan laatia erilaisiin oppimistilanteisiin.

Opettaja toimii mobiilipalvelussa ryhmätyöharjoitteen fasilitaattorina, joka ohjaa sovellusta eteenpäin, sekä ryhmän ohjaajana, joka kannustaa opiskelijoita keskustelemaan.  Useiden aiheiden joukosta opettaja voi valita juuri omalle ryhmälleen sopivan aihepiirin.

Opettaja kirjautuu palveluun mobiililaitteellaan Opintokamu-sivuston kautta, jolloin hänet ohjataan Opintokamu-sovelluksen sivustolle alustamaan pelillistetty ryhmätehtäväistunto, “peli”. Tämän jälkeen “pelaajat” eli opiskelijat saavat liittymiskoodin, jonka avulla he liittyvät mobiililaitteillaan mukaan ja muodostavat 3–6 oppilaan joukkueita.

Opiskelijat osallistuvat ryhmätyötehtäviin omilla matkapuhelimillaan tai oppilaitoksen laitteilla. Samaan tilaan kerätyt osallistujat voivat seurata pelillistetyn ryhmäharjoitteen etenemistä luokan ruudulta tai valkokankaalta. He vaikuttavat omilla mobiililaitteillaan reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti oman joukkueensa etenemiseen ja tuloksiin.

Mobiilipalvelun käyttöliittymien toteutus perustuu React-kirjastoa hyödyntävään mobile first -periaatteella suunniteltuun sovellukseen. Mobiilipalvelun taustajärjestelmä on toteutettu API-rajapinnat käyttöliittymäsovellukselle tarjoavina mikropalveluina, kuten REST API ja WebSocket API -rajapinnat. Lisäksi taustajärjestelmään kuuluu osana pääkäyttäjän hallintapaneeli. Interaktiivisten toimintojen reaktiivisuus hyödyntää taustajärjestelmän WebSockets API-rajapintaa, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen reaaliaikaisen kommunikoinnin istuntoon osallistuvien kesken.

Osallistujien ja tehtäväistunnon fasilitaattorien käyttöliittymät reagoivat reaaliaikaisesti mobiilipalvelun tapahtumiin ryhmätyön edetessä.

Toteutus mahdollistaa multitenanttiseen arkkitehtuuriin pohjautuen mobiilipalvelun tarjoamisen usean eri organisaation tai esimerkiksi opintoasteen käyttöön omilla visuaalisilla brändi-ilmeillä. Tällä hetkellä mobiilipalvelussa on kaksi erillistä organisaatioinstanssia omilla visuaalisilla ilmeillä (Opintokamu ja KiVa Koulun tarpeisiin kehitetty Pulmikas), joita yli 213 toisen asteen oppilaitosta sekä 950 peruskoulua käyttävät omilla tehtäväpohjillaan.

Beta-testaukset toteutettiin noin 20 ryhmässä, ensin yliopistolla pienryhmissä ja sen jälkeen toisen asteen opiskelijoilla, sekä lukioissa että ammattioppilaitoksissa. Testien pohjalta tehtiin muutoksia ja viilauksia palautteen ja havaintojen perusteella. Tärkeänä teknisenä palautteena tehtiin huomio siitä, miten valtava kirjo erilaisia matkapuhelimia, mobiililaitteita ja käyttöjärjestelmiä nuorilla on käytössään. Mobiilipalvelun pitää toimia kaikenlaisilla laitteilla.

Tulokset

Opintokamun reaktiivisesta mobiilipalvelusta saatiin opiskelijoiden ja opettajien palautteen perusteella toivottu lopputulos, joka soveltuu tulevaisuudessa myös kansainväliseen levitykseen. Tänä vuonna palveluun saadaan mukaan toinen kotimainen kieli.

Kehitetty sovellus ja siihen valitut teknologiat ovat onnistuneesti mahdollistaneet sen, että Turun yliopiston Opintokamu ja KiVa Koulu –projektit ovat voineet tuottaa keskusteluun kannustavia interaktiivisia ryhmätyöharjoitteita, joihin jokainen opiskelija voi osallistua omalla laitteellaan ja samalla olla läsnä osana ryhmää. Lisäksi opettajille voidaan nyt tarjota uudenlainen, moderni ja opiskelijoita innostava työväline, joka on myös helppokäyttöinen.

30 prosenttia Suomen kaikista toisen asteen oppilaitoksista rekisteröityi Opintokamu-ohjelman käyttäjiksi maalis- huhtikuussa 2018 ja mobiilipalvelu avautui elokuussa 2018. Tämä tarkoittaa, että yli neljänneksessä suomalaisista toisen asteen oppilaitoksessa keskustelu nuorten hyvinvoinnista on nyt helpompaa. Näissä kouluissa opettajat voivat nopeammin tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat, ja vastaavasti näillä opiskelijoilla on matalampi kynnys ottaa puheeksi heitä askarruttavat asiat. Tämä jos mikä on hieno tulos!