Vastuullisuus yrityksissä – mitä se teillä tarkoittaa? - Sofokus Blog

Vastuullisuus yrityksissä

Vastuullisuudesta tulee epäilemättä yritysten tulevaisuuden kilpailuetu. Vastuullisuus yrityksissä on jo nähtävillä esimerkiksi muotijätti H&M:n nimittäessä aiemmin vastuullisuuspäällikkönä työskennelleen henkilön yrityksensä toimitusjohtajaksi.

Vastuullisuus yrityksissä tulee siirtymään tänä vuonna luonnolliseksi osaksi myös B2B-puolen myyntikeskusteluja. Osaavatko asiakasrajapinnassanne olevat ihmiset kertoa yrityksenne vastuullisuudesta?

Yrityksissä vastuullisuus siirtyy myynnin pöydälle

Vastuullisuus on markkinoinnissa ollut jo vuosia trendi, mutta väitän, että vuonna 2020 vastuullisuus tulee suuresti myös myyjien pöydälle. Vastuullisuudessa ei sinällään ole mitään uutta, mutta se on myös loistava kilpailuedun ja differoitumisen väline. Jos sinulla, ostajana, on kaksi saman tyylistä tarjousta, mutta toisessa on laajalti otettu kantaa myös yrityksen vastuullisuuteen ja avattu avoimesti sekä sitä, mitä sen eteen on jo tehty, että sitä, mitä parhaillaan halutaan kehittää – kumman mukaan lähdet?

Entä oletko valmis maksamaan hieman enemmän, jos tiedät toimivasi vastuullisen yrityksen kanssa? Oletko selvittänyt avainkumppanuuksiesi näkökantoja vastuullisuuteen? Oman yrityksen vastuullisuudesta kannattaa viestiä avoimesti nettisivuillanne ja asiakasrajapinnassa vaikuttavien ihmisten kanssa käydä läpi, mistä siinä on kyse.

B2C-puolella kuluttajat ovat jo valveutuneita ja tekevät kestäviä valintoja ja samoin, kuten kaikki muukin, tämä valuu parhaillaan B2B-myynnin yhteistyökeskusteluihin. Enää ei ole ihan sama, miten ja missä B2B-toimija tuotteensa, palvelunsa tai esimerkiksi datansa säilyttää. Kuulostaa simppeliltä, mutta omaa käsitystä vastuullisuudesta on suositeltavaa laajentaa, jotta pystyy käymään laadukkaita keskusteluja vastuullisesti valveutuneiden asiakkaiden kanssa.

Osana normaalia myyntineuvottelua tai yhteistyökeskustelua hyvät myyjät ja asiakaspalvelijat osaavat jatkossa kertoa, miten oma yritys suhtautuu vastuullisuuteen ja mitä sen eteen parhaillaan tehdään. Enää aihetta ei voi väistää vedoten yrityksen kokonaisvaltaiseen digitaaliseen presenssiin, vaan kaikkien tulee pystyä kertomaan, miten yritys ottaa kantaa sosiaaliseen vastuuseen, monimuotoisuuteen, osallistamiseen ja kestävyystavoitteisiin.

Huomioi, että kyse ei ole ainoastaan ympäristöasioista ja myös digitaaliseen liiketoimintaan nojaava yritys voi ottaa ympäristöasiat huomioon liiketoiminnassaan.

Diversiteetin ja sukupuolten välisen tasa-arvon vaaliminen on vastuullisuutta

Diversiteetti ja sukupuolien välinen tasa-arvo ovat näyttävästi esillä useassa paikassa ja ne ovat merkittävä osa yrityksen vastuullisuutta. Sukupuolten välinen tasa-arvo on myös läpikantava teema esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (Agenda 2030).

Jokainen voi omilla tekemisillään tai tekemättä jättämisillään vaikuttaa tasa-arvoon. Itse en periaatteesta osallistu enää tapahtumiin/paneeleihin/koulutuksiin, joissa on esimerkiksi neljä miestä puhujana. Mielestäni kertoo vain tapahtuman järjestäjän laiskuudesta tai huonoista verkostoista, jos ei ole pystynyt löytämään tapahtumaan eri sukupuolia edustavia puhujia.

Yrityksen arvot vastuullisuusstrategian pohjana

Oma vastuullisuusstrategia kannattaa rakentaa yrityksen arvojen päälle. Mikäli arvot hakevat vielä paikkaansa, kannattaa hoitaa ne ensin kuntoon. Toisaalta omia arvojakin voi tarkastella vastuullisuuden kautta. Esimerkiksi, jos yrityksen arvona on välittäminen, miten se näkyy ihmisten, sidosryhmien, yhteiskunnan tai ympäristön tasolla?

Vastuullisuutta tai eettisyyttä ei tulisi nähdä erillisenä osa-alueena, vaan sen pitäisi pystyä olemaan kaikkien liiketoimintapäätösten taustalla vaikuttamassa, hieman yritysten arvojen tapaan.

Vastuullisuus Sofokuksella

Olemme määrittäneet ydinarvoiksemme ihmisiin keskittymisen, oppimisen, rohkeuden sekä arvon ja luottamuksen luomisen ja ottaneet ne osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Olisi helppoa väittää, että teemme kestäviä ja sosiaalisesti vastuullisia valintoja automaattisesti ja että tarkkaa dokumentaatiota tai suunnitelmaa ei tarvita.

Teemme joka päivä kymmenittäin pieniä ja suuria arvoihimme perustuvia päätöksiä, mutta silti Sofokuksen eettisiä sääntöjä on hankalaa selittää ymmärrettävästi paitsi omalle väellemme myös sidosryhmille. Niinpä päädyimme luomaan jotain meille uutta, jonka takana voimme seistä ja josta voimme olla ylpeitä.  Päätimme tukeutua kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmaan ja luoda Sofokukselle eettisen strategian, jolla otamme kantaa yrityksen sosiaaliseen vastuuseen, monimuotoisuuteen, osallistamiseen sekä kestävyystavoitteisiin.

Yrityksen vastuullisuus Agenda 2030 osaaja sertifikaatti.
Omaan sidosryhmäkyselyymme vastanneista yrityksistä 23% on tukeutunut vastuullisuustyössään näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Agenda 2030 on otettu käyttöön kaikissa Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioissa vuonna 2015, ja se tarjoaa toimintasuunnitelman ihmisten, maapallon ja hyvinvoinnin hyväksi ja rauhan saavuttamiseksi. Agendan ytimessä on 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka toimivat tärkeänä ohjenuorana kaikille maille – sekä teollisuusmaille että kehittyville valtioille – maailmanlaajuisen kumppanuuden hengessä.

Niissä todetaan, että köyhyyden ja muun puutteen lopettamisen on tapahduttava käsi kädessä sellaisten strategioiden kanssa, jotka lisäävät terveyttä ja koulutusta, vähentävät epätasa-arvoa ja kiihdyttävät talouden kasvua – samalla toimien ilmastonmuutosta vastaan meriemme ja metsiemme säilymisen puolesta.

Lähde liikkeelle yrityksen vastuullisuuden kanssa näiden askelten kautta:

  1. Osallista ylimmän johdon sydän. Vastuullisuuden tulee olla tärkeä sydämen asia sekä strateginen valinta, jotta jo suunniteltuja strategioita voidaan tarvittaessa katsoa kriittisesti.
  2. Kuten missä tahansa kehityshankkeissa, tarvitaan seniori vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön ei tarvitse olla henkilökohtaisella tasolla yrityksen paras kierrättäjä tai tasa-arvon edistäjä vaan kiinnostus aihetta kohtaan riittää.
  3. Vastuuhenkilön perehtyminen vastuullisuuteen ja näkökulman laajentaminen. Mistä eri näkökulmista vastuullisuutta voidaan lähestyä? Itseäni tässä auttoi YK-liiton verkkokurssi kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030).
  4. Osallista koko yritys selvittääksesi, mitä vastuullisuuden eteen on jo tehty ja kerää samalla ideat siihen, mitä voitaisiin vielä tehdä.
  5. Muodosta selkeälukuinen raportti tai suunnitelma, joka voidaan jakaa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Joitakin ideoita voi joutua jatkojalostamaan / validoimaan.
  6. Vie valikoidut ideat osaksi yrityksen liiketoiminta-, kasvu-, tai markkinointistrategiaa.
  7. Viesti vastuullisuudesta ja ymmärrytä yrityksenne ihmiset sekä tärkeimmät sidosryhmänne siitä, mitä koette tärkeäksi.
  8. Ole aktiivinen myös sidosryhmien kuten partnereiden ja asiakkaiden suuntaan. Selvitä heidän kantansa vastuullisuuteen. Olemme tehneet tässä yhteistyötä mm. Work Ahedin kanssa toteuttamalla vastuullisuuskyselyn sidosryhmillemme.
  9. Iteroi säännöllisesti. Esimerkiksi vuoden kuluttua on hyvä aika arvioida uudelleen, mitä on saatu aikaiseksi ja päivittää ideat, kyselyt sekä mahdollinen vastuullisuusraportti.
vastuullisuus yrityksissa infograafi sofokus

Miksi minä vastaan näistä asioista meillä? Näen, että valitsemiimme vastuullisuusteemoihin tarttuminen on avain kasvuumme. Aihe on erittäin lähellä sydäntäni, joten mielelläni sparraan aiheesta kahvin, lounaan tai puhelun merkeissä.

Lue lisää aiheesta