Koottava liiketoiminta

Koottava liiketoiminta (engl. Composable Business tai Composable Enterprise) on Gartnerin vuonna 2020 lanseeraama ajatusmalli ja teknologinen toteutustapa, jolla liiketoiminnan osat jaetaan nopeasti muunneltaviin kokonaisuuksiin. Koottavuudella tavoitellaan nopeaa sopeutumiskykyä ja liiketoiminnan resilienssiä alati muuttuvassa markkinaympäristössä. 

Tänä päivänä organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan. Puhtaan VUCA-ajasta (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous), jota digitalisaatio edelleen vauhdittaa. McKinseyn tutkimuksen mukaan vain 11% yrityksistä uskoo, että nykyinen liiketoimintamalli soveltuu sellaisenaan vuoteen 2023. 

Koottava liiketoiminta vastaa konkreettisesti kysymykseen siitä, miten yritykset voisivat mukautua nopeammin markkinan muutoksiin

Koottavuus on ajatus- ja arkkitehtuurimalli sekä teknologioita

Koottava liiketoiminta voidaan ylätasolla jakaa kolmeen pääkomponenttiin:

 1. Koottava ajatusmalli (Composable thinking) viittaa siihen, että liiketoimintaa ja palveluita voidaan muotoilla komponenteista, jotka ovat nopeasti muokattavissa toimintaympäristön muutosten mukaan. 
 2. Koottava liiketoiminta-arkkitehtuuri (Composable architecture) tarkoittaa mallintamistapaa, jossa digitaalinen arkkitehtuuri rakennetaan vahvasti API-keskeiselle ajattelutavalle, ja liiketoiminnallisia toimintoja kapseloidaan vaihdettaviksi komponenteiksi. Koottavuus lähtee nykyisen arkkitehtuurin kehittämisestä toisin kuin monet muut, jotka edellyttävät korvaamista.
 3. Koottavat teknologiat (Composable technologies) ovat yleisnimi moderneille tuotteille, järjestelmille, komponenteille, mikropalveluille tai muille ohjelmistopohjaisille elementeille, jotka on toteutettu API-lähtöisesti toisiinsa liitettävällä tavalla.

Koottavuuden periaatteiden soveltaminen on mahdollista joko yksittäiseen osa-alueeseen tai johdonmukaisesti kaikkiin. Suurin liiketoiminnallinen hyöty saavutetaan omaksumalla ensin koottava ajatusmalli, jonka periaatteiden mukaisesti tehdään koottavan liiketoiminta-arkkitehtuurin kehitystiekartta. Kehitystiekartan kautta luodaan konkreettinen näkemys siitä, millä teknologisilla ratkaisuilla tavoitetila voidaan saavuttaa askel kerrallaan.

Miten koottava liiketoiminta eroaa perinteisestä tavasta kehittää?

Koottavuus (engl. Composability) on ensisijaisesti ajatusmalli, jota voisi verrata Lego-palikoihin. Legojen perusidea on, että jokainen valmistettu osa on yhteensopiva kaikkien myöhemmin valmistettujen kanssa. Sulattele tätä ajatusta hetki: mitä jos oma liiketoimintasi muodostuisi toisiinsa vapaasti uudelleenkytkettävistä toiminnallisuuskokonaisuuksista? Kuinka ison edun se antaisi toiminnan kehittämiseen kilpailueduista puhumattakaan?

Koottavuuden ydin on siis nopea mukautettavuus, kun taas perinteinen liiketoiminnan rakentaminen lähtee pikemminkin hyvin suunnitelluista ja valmiiksi rakennetuista osista, jotka eivät lähtökohtaisesti mukaudu tai keskustele muiden palasten kanssa. Yksinkertaistaen voisi todeta, että perinteinen liiketoiminnan suunnittelu mukailee vesiputousmallia, kun taas koottavuus pohjautuu hybridiajatteluun.

Koottavan liiketoiminnan suunnittelussa lähestytään ajatuksellisesti jokaista liiketoimintakokonaisuutta erillisenä palvelukomponenttina, joka voidaan kytkeä yhteen minkä tahansa muun osan kanssa. Nämä paketoidut liiketoimintakyvykkyydet (Packaged Business Capabilities, lyhenne PBC) ovat kuin liiketoiminnan Lego-palikoita, joita kaikki komponentit voivat hyödyntää. 

Vaikka koottava ajatusmalli tavallaan korostaa yksittäisiä komponentteja ja paketointia, liiketoiminnallisen kokonaisarkkitehtuurin hahmottaminen on edelleen merkityksellistä. Tarkalleen ottaen malli sopii nopeasti muunneltavaan kehitystapaan, jossa visio on kirkas. Liiketoiminnan johtotähti on siis kirkas, mutta malli antaa vapaammat kädet muuntautua markkinasuhdanteiden ja asiakastarpeiden mukaan.

Koottavan liiketoiminnan hyödyt

 • Nopeus: Uudet tuote- ja palveluideat saadaan vietyä tuotantoon huomattavasti nopeammin kuin perinteisellä kehityksellä.
 • Mukautumiskyky: Paketoidut kyvykkyydet mahdollistavat liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn nopeammin kuin perinteiset monoliittiset arkkitehtuurimallit.
 • Valinnanvapaus: Kun liiketoimintakyvykkyyksiä voi yhdistellä vapaammin, kehitystyötä voidaan tehdä tarpeista tinkimättä. 
 • Resilienssi: Paketoidut liiketoiminnot koostuvat itsenäisistä yksiköistä, joiden muuntelulla yritys pysyy vastustuskykyisempänä toimintaympäristönsä turbulenssille.  
 • Yhteensopivuus: Matkan kohti koottavuutta voi tyypillisesti aloittaa kehittämällä pala kerrallaan olemassa olevaa arkkitehtuuria.
 • Monikäyttöisyys: koottava ajatusmalli antaa suuret vapaudet hyödyntää olemassa olevia sovelluksia, tuotteita ja komponentteja, mutta jättää tilaa yrityskohtaiselle soveltamiselle. 
 • Kustannushyödyt: Kun liiketoiminnan arkkitehtuuri on toteutettu riittävän pitkälle koottavuuden periaatteiden mukaisesti, kehittämisen kokonaiskustannukset laskevat pitkällä aikavälillä. Tämä johtuu monipuolisesta muunneltavuudesta ja uudelleenkäytettävyydestä.
 • Digimaturiteetti: koottavuuden periaatteiden hyödyntäminen on tapa kiihdyttää organisaatiosi digitaalisen maturiteetin kasvua. Koottavuuden paradigma lähtee nimenomaan liiketoiminnallista kyvykkyyksistä, ei teknologisista tuotteista.

Koottavan liiketoiminnan teknologiat

Koottavuus liitetään yleensä teknisessä mielessä MACH-arkkitehtuurin mukaiseen toteutusmalliin. MACH-arkkitehtuuri tarkoittaa mikropalveluita, rajapintakeskeisyyttä, pilven ja nk. headless-mallin hyödyntämistä. MACH onkin hyvä tiivistys teknologiapohjasta, jolla voidaan luoda kokonaan uusia koottavia liiketoimintakyvykkyyksiä. Koottava liiketoiminta on kuitenkin paljon enemmän. 

Koottavuuden yksi eduista on sen sallima vapaus digitaalisen kokonaisarkkitehtuurin rakentamisessa. Organisaatio voi vapaasti hyödyntää koottavuuden periaatteita valmiiksi toteuttavia tuotteita ja palveluita, rakentaa lisäksi täsmätarpeeseen räätälöityjä ratkaisuja sekä kytkeä nämä kaikki osaksi nykyistä digitaalista arkkitehtuuria.

Verkkokaupan avaaminen on yksinkertaistettu esimerkki koottavuudesta. Perinteinen tapa verkkokaupan avaamiseen on ollut hyödyntää erilaisia valmiskomponentteja tai -tuotteita, joiden toiminnallisuus on viimeistelty, mutta joiden muokattavuus on rajallinen. Tyypillisiä pullonkauloja ovat esimerkiksi ostoskoriprosessi, asiakaskäyttöliittymien muokattavuus tai monimutkaisemmat asiakaskohtaiset hinnoittelut ja verosäännöt. 

Koottavassa liiketoiminnassa tunnistetaan ydintoimintoja – kuten ostoskori ja maksutavat – ja kasataan toiminnallisuus liittämällä näitä yhteen. Näitä toimintoja paketoidaan sopiviksi liiketoimintakyvykkyyksiksi, ja ne voivat olla yhtä hyvin valmiskomponentteja kuin räätälöityä tuotantoa. Toisin kuin perinteisissä monoliittisissa verkkokauppamoottoreissa, koottavassa mallissa näitä komponentteja voidaan vaihtaa vapaasti toisiin.

Koottavan liiketoiminta-arkkitehtuurin voi luoda puhtaalta pöydältä, mutta se sopii myös erinomaisesti pitkän tähtäimen kehityspoluksi, jossa nykyistä ympäristöä viedään pala kerrallaan modernimmaksi. Eräs tyypillinen käytännön sovellutus on tuoda koottavuuden periaatteita hyödyntävä digitaalinen itsepalveluliittymä yrityksen nykyisiin palveluihin.

Tutustu koottavuutta hyödyntäviin asiakkaisiimme: Case Venner Oy

Venner Oy on tullut tutuksi apua tarvitseville perheille jaettavista ruokalaatikoista, joita kuluttajat ja yritykset ovat voineet hankkia perheille toimitettaviksi. Syksyllä 2020 Venner päätti laajentaa tarjontaansa sesonkiruokalaatikoilla, joita yritykset voivat hankkia henkilöstönsä ja sidosryhmiensä hyvinvoinnin tueksi. Samalla jokainen laatikkotilaus mahdollistaa kolme ateriaa vähävaraiselle perheelle. Sofokus kehitti palvelun tueksi sesonkiruokalaatikoille tilaus- ja lunastusjärjestelmät koottavaan liiketoimintaan soveltuvalla Uniqore-työkalulla. Uusiin jakelukanaviin skaalatun liiketoiminnan ansiosta Venner voi tavoittaa yhä useampia apua tarvitsevia perheitä.

sofokus arrow right

Lue koko asiakastarina

Sofokus tarjoaa organisaatiollesi kaiken koottavuuteen siirtymisessä

Koottava liiketoiminta on uusi paradigma, uusi ajatusmalli. Vaikka teknologia on hyvin koettua ja tuttua, liiketoimintakonseptin ajattelu uudelleen koottavana haastaa kokeneenkin liiketoimintamuotoilijan. Koottavuus edellyttää liiketoimintakonsultilta runsaasti teknologiaymmärrystä ja päinvastoin. 

Pitkin matkaa on kerrottu avoimesti ja selkokielisesti mitä on tulossa. Samalla oma osaaminen on kasvanut.

Jiri Väinölä / Finhai

Mikäli koottavuus kiinnostaa kehityspolkuna, tarjoamme kaikki palvelut yhdessä tai erikseen, jotta pääsisit tavoitteesi.

Jokainen asiakkuus on liiketoiminnan kehittämistä ja siten erilainen, mutta tyypillisesti koottavuuden polulla hyödynnetään seuraavia palveluita:

 • Koottava liiketoimintamuotoilu: Koottavuuden lähtötilanne, liiketoiminnallinen tavoitetil, liiketoimintakonseptin muotoilu digitaalisesti matuurimmaksi
 • Koottava palvelumuotoilu: Kosketuspisteet (touch points) ja palvelupolut, käytettävyys ja konversiot
 • Koottava digitaalinen kokonaisarkkitehtuuri: Rajapintavalmiudet, integraatiot, tietovarastot / data, tuotteet, pilvipalvelut, räätälöidyt palvelut, mukautettavuusanalyysi
 • Koottavat teknologiat: Pilvikomponentit ja pilvipalvelut, kokonaisjärjestelmät (esim. koottavan verkkokaupan ohjelmistot), digitaliset itsepalveluliittymät, räätälöity koottavuuden periaatteet täyttävä sovelluskehitys

Koottava liiketoiminta on käytännön tasolla erityisen vahvasti liiketoiminnan ehdoilla toteutettavaa modernia digitaalisuuden hyödyntämistä yrityksen ydinliiketoiminnan arvonluonnissa.

Koottavuus sopii kaikenkokoisille yrityksille 

Asiakkaat toimialariippumattomasti ovat alkaneet edellyttää jatkuvaa palvelukehitystä toimittajiltaan. Loppuasiakkaat saattavat jopa valita toimittajiaan sen perusteella, ketkä pystyvät tarjoamaan palvelunsa digitaalisena itsepalveluna. Esimerkiksi vakuutus- ja pankkitoimialalla digitaalisuus hyvällä käyttökokemuksella alkaa olla Suomessa jo itsestäänselvyys. Vastaava näkyy jo myös muilla aloilla.

 Asiakkaamme yllättyvät yleensä iloisesti kuullessaan saavansa siivouspalvelun ohella henkilökohtaisen digitaalisen näkymän siivouspalveluunsa.

Emilia Nordquist, Toimitusjohtaja, Mintti Siivous

Perinteisesti parhaat ja joustavimmat digitaalisen liiketoiminnan ratkaisut ovat olleet liian kalliita pienemmille organisaatiolle. Koottava liiketoiminta muuttaa tämän. Vaikka digitaalisuuden täysimittainen hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttää käytännössä poikkeuksetta jatkuvia vuosibudjetoitavia investointeja, koottavuus mahdollistaa esimerkiksi joustavuuden tavoittelun aiempaa kustannustehokkaammin.

Koottavan liiketoiminnan voi nähdä useamman kuin yhden palapelin palasten yhdistelmänä.

Koottavassa mallissa yhdistellään ennakkoluulottomasti, mutta tarkasti harkiten toisiinsa yhteensopivia teknologioita ja luodaan näiden välille yhteys. Puuttuvat osat räätälöidään. Esimerkiksi kokonaan uuden palvelun tuomisessa nykyisten rinnalle koottavuus on vahva vaihtoehto, koska se on nopean käyttöönoton lisäksi erityisen muokattava. 

Isommat yritykset arvostavat erityisesti koottavuuden liitettävyyttä olemassa olevaan digitaaliseen arkkitehtuuriinsa. Digitaalisen kehityksen on voitava kytkeytyä olemassa oleviin toiminnanohjaus-, tuotehallinta-, raportointi- ja käyttäjienhallintajärjestelmiin saumattomasti. 

Ota rohkeasti yhteyttä, ja arvioimme liiketoimintasi koottavuuden tason

Ota yhteyttä

Ja lupaamme vastata sinulle 24 tunnin kuluessa
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.