Tiedolla johtaminen

Johdetaanko organisaatiotanne tiedolla vai näppituntumalla?

Faktat puhuvat sanoja voimakkaammin. (Digitaalinen) tiedolla johtaminen mahdollistaa liiketoiminnan tuloksellisuuden ja kehittämisen.

Tiedolla johtamisen taustalla on datalähtöinen analytiikka, joka on keskeistä päätöksenteossa. Me autamme ymmärtämään paremmin liiketoiminnan kokonaiskuvan ja tuomme faktat päätöksenteon tueksi. Autamme ymmärtämään, miten tiedosta voidaan luoda arvoa, miten tätä arvoa voidaan kasvattaa ja siirtää sekä miten arvoa voidaan johtaa.

Olemme auttaneet mm. näitä yrityksiä tiedolla johtamisessa:

Ilman dataa kyseessä on vain paras mahdollinen arvaus

Mittaaminen mahdollistaa kehittämisen ja tuloksellisuuden, silloin päätökset perustuvat faktoihin, eikä vain arvauksiin ja luuloihin. Pelkkä mittaaminen ei riitä, sillä data pitää analysoida ja ymmärtää sen konteksti. Oikein mitattu ja analysoitu tieto tuo faktat päätöksenteon tueksi. Suunnitelmat ilman faktoja ovat arvauksia ja niihin perustuvat suunnitelmat harvoin johtavat haluttuun lopputulokseen.

Liiketoiminnan ymmärtäminen on välttämätöntä oikeiden asioiden mittaamiseksi

Mittaamisen tulee olla suunnitelmallista ja mitattaville asioille pitää löytyä liiketoiminnallinen perustelu. Mittaussuunnitelmaa luodessa onkin erityisen tärkeää ymmärtää liiketoiminnan kokonaiskuva sekä ydintavoitteet, joita vasten kaikkea peilataan.

Asiantuntijamme auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa, mittaussuunnitelman tekemisessä, mittauksen toteuttamisessa sekä tärkeimpänä, tulkitsevat löydökset ja tekevät konkreettiset toimenpide-ehdotukset faktoihin perustuen.

Kaikki kehittäminen alkaa mittaamisella

Mittaamisen tulisi olla osa kehittämisen ydintä. Kehityshankkeita aloitettaessa tulisi varmistaa, että kaikki oleellinen tieto olisi saatavilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja olemassa olevaa dataa tulisi hyödyntää.

Täysin uusien kehityshankkeiden alussa informaatioita voidaan kerätä eri lähteistä ja asiakkaat tulisi osallistaa heti hankkeiden alussa.  Pilotointi ja MVP (Minimum Viable Product) toteutukset ovat toimivia tapoja saada palautetta ja dataa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällä mahdollistetaan ketterä kehittäminen, jossa suunnitelmia muutetaan, mikäli informaatio osoittaa, ettei lopputulos ole toivottu.

Pelkät numerot eivät aina riitä, datan visualisointi parantaa ja nopeuttaa tiedon hyödyntämistä

Datan ja tiedon visualisointi tekee niistä helpommin ymmärrettäviä ja nopeammin tulkittavia. Visualisointi helpottaa hahmottamaan uusia näkökulmia ja auttaa havaitsemaan poikkeamia. Visualisoidulla datalla voidaan myös esittää monimutkaiset tiedot selkeämmin, tarkemmin ja tehokkaammin. Eri informaatioiden korrelaatiot on myös helpompi ymmärtää visualisoituna. Pelkistä numeroista on myös vaikeampi erottaa trendejä, jotka visualisointuja erottuvat paremmin.

Dataa ja tietoa voidaan visualisoida erilaisilla raporteilla ja dashboardeilla, joista avainhenkilöt näkevät oman roolinsa kannalta tärkeimmän informaation ja KPIt (Key Performance Indicator) yhdellä silmäyksellä. Tämä mahdollista tiedon sisäistämistä nopeammin ja tehokkaammin.

Tiedolla johtaminen

Data ja luovuus kulkevat käsi kädessä

Useimmiten mittaamisen ja tiedolla johtamisen haasteena on, että organisaatiolla on liikaa mittareita, usein ne voivat olla jopa vääriä tai niitä voidaan tulkita väärin. Yhtä tärkeää mittaamisen lisäksi on kiinnittää huomiota kykyyn yhdistää erilaisia datalähteitä ja näin saavuttaa kilpailuetua.

“Sofokus auditoi Keep.eu verkkosivujen hakukonelöydettävyyden. Auditoinnin löydökset johtivat siihen, että saimme aloitettua muutoksia, jotka tulevat lisäämään hakukonenäkyvyyttämme tulevaisuudessa. Auditoinnin aikana opimme samalla paljon hakukoneoptimoinnista ja meillä on nyt syvempi ymmärrys siitä, miten parantaa sivustoamme ja kirkastaa sen tarkoitusta käyttäjille.”

Rafael Agostinho, Projekti- ja tuotepäällikkö, Keep.eu (Interact Programme)

Mittaaminen lähtee tarpeesta

Erilaisia mittareita ja mittauksen kohteita on käytännössä rajaton määrä ja oikeat mittarit ovat aina yrityskohtaisia. Yleisimpiä mittauksen kohteita ovat:

Liiketoiminnalliset mittarit
Sisältävät mm. myynnin, markkinoinnin, tuotannon, henkilöstön ja talouden mittaamisen.

Laadulliset mittarit
Sisällön laatu, tekninen laatua, tietoturvallisuus, mainonnan laatu ja markkinoinnin ROI.

Käyttäytymisdata
Tapahtumat verkkosivuilla, sivunäytöt, uudet vs. palaavat kävijät, mihin saakka sivu luetaan. Asiakaskäyttäytymisdata verkkopalvelussa.

Käyttökokemus ja käytettävyyden mittaaminen

Asiakastyytyväisyys (NPS)

Tehokkuuden mittaaminen

 

Osaamisemme

 

Voimmeko auttaa sinua johtamaan paremmin tiedon avulla?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tatu Patronen

Senior Web Analyst

+358 40 164 3230

Samuli Isomäki

Digital Business Specialist

+358 40 194 3423

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.