Projektinhallinta on hankkeesi vahva selkäranka

Projektinhallinta on ennen kaikkea kommunikaatiota: sekä sisäistä että ulkoista. Projektipäällikkö on hankkeen kippari, joka ohjaa laivan oikeaan satamaan, oikea-aikaisesti.

Projektinhallinta voi pelastaa projektisi

Toimiva projektinhallinta on periaatteessa helppoa, mutta käytännössä äärimmäisen vaikeaa. Harva projekti etenee täysin ilman ongelmia. Hyvän projektinhallinnan päätehtäviä on tunnistaa riskit mieluiten ennakkoon, havaita esiin nousevat ongelmat välittömästi ja poistaa ne viivytyksettä.

Hyvä projektinhallinta antaa jäntevän selkärangan hankkeelle.

Ongelmien nopea korjaaminen säästää aikaa ja rahaa sekä varmistaa, että toteutustiimin ja asiakkaan fiilikset pysyvät korkealla. Asiantuntijatyössä fiilis vaikuttaa suoraan lopputuloksen laatuun.

Projektipäällikkö vastaa projektista asiakkaalle

Projektipäällikkö on kuin orkesterin kapellimestari. Kapellimestarin tehtävänä on huolehtia, että koko orkesteri pysyy tahdissa ja kuulijat ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Projektipäällikkö kommunikoi riittävästi asiakkaan kanssa ja varmistaa, että visio lopputuloksesta on varmasti kaikilla samanlainen. Projektipäällikkö kannustaa ja ohjaa toteutustiimiä sekä ratkoo käytännön ongelmia, jotta tiimi voisi keskittyä työhönsä. Projektipäällikölle määritellään myös varahenkilö, jotta vaikkapa sairastuminen ei vaaranna projektia.

Hyvä projektipäällikkö antaa asiakkaalle varmuuden, että homma on hanskassa.

Hyvä projektipäällikkö ei pelkää ongelmia, vaan toivottaa ne tervetulleeksi. Mitä nopeammin ongelmat käsitellään, sitä paremmin niiden vaikutus minimoidaan.

Kaikki Sofokuksen projektit tehdään ketterästi

Toteutamme kaikki projektimme ketterin menetelmin (agile methods), mikä tarkoittaa muutaman viikon mittaisia kehitysjaksoja, joiden välissä evaluoidaan projektin status yhdessä ja priorisoidaan aktiivisesti toteutusta projektin aikana. Ketterät menetelmät mahdollistavat tehokkaan ohjaamisen projektin aikana ja varmistavat, että asiakas on koko ajan selvillä projektitilanteesta ja lopputulos vastaa vaatimuksia.

Projektin alkuvaiheessa tuotamme tarjouspyynnön mukaisia käyttöliittymänäkymiä ja toimintoja, jotta asiakas näkee aikaisessa vaiheessa millainen järjestelmästä on tulossa.

Kehitysvaiheiden välissä tehtävät evaluoinnit suoritetaan virtuaalisesti tai palavereilla katselmoimalla internetissä olevaa kehitysversiota. Kulloinenkin kehitysversio on koko projektin ajan asiakkaan katselmoitavissa ja kommentoitavissa pilottipalvelimella.

Sofokuksen projekteilla on aina projektipäällikkö

Sofokuksen projekteihin määritellään aina projektipäällikkö, joka on vastuussa projektin tavoitteiden täyttymisestä. Kaikilla Sofokuksen projektien vetäjillä on IT-alan ammattitutkinto. Se edesauttaa ymmärtämään ja ratkaisemaan toteutustiimin käytännön haasteita.

Sofokuksen projektipäällikkö on myös tiiviisti yhteydessä asiakkaaseen, projektin alussa, keskellä ja lopussa.

Projektin alussa tehdään esimerkiksi tekninen vaatimusmäärittely, jotta saadaan yhteinen kuva lopputuloksesta. Projektin aikana pidetään ketterien menetelmien mukaisesti useita projektidemoja, joissa katselmoidaan tilannetta ja sovitaan jatkosta. Vielä ennen käyttöönottovaihetta varmistetaan, että lopputulos on varmasti laadukas.

Projektihallinnan apuvälineet Sofokuksella

Sofokus käyttää useita apuvälineitä projektinhallinnan apuna. Kaikista tärkeimmät apuvälineet ovat riittävä kommunikaatio, maalaisjärki ja nopea reagointi. Näiden lisäksi käytettävissä on projektikohtaisista tarpeista riippuen muun muassa sisäinen projektinhallintajärjestelmä tuntiseurantaan, Trello projektin tehtävien seurantaan ja demoversioiden suoraan kommentointiin sekä palaverimuistioiden koostamiseen, Onedrive & Dropbox projektitiedostojen siirtoon ja niin edelleen.