Digitaalinen toimintasuunnitelma

Digitaalinen toimintasuunnitelma

Digitaalinen toimintasuunnitelma (Digital Roadmap) yhdenmukaistaa liiketoiminta-, teknologia- ja digistrategian luoden kilpailuetua. Digitaalisen toimintasuunnitelman teko on osa liiketoiminnan muotoilua ja keskeinen osa digitaalista liiketoiminnan kehittämistä.

Liiketoiminta-, teknologia- ja digitaalinen strategia tulee olla linjassa ja toisiaan tukevia, jotta saavutetaan toiminnallista tehokkuutta ja merkittävää kilpailuetua.

Perinteisesti yritykset ovat käyttäneet vanhoja ja raskaita järjestelmiä liiketoiminnan ohjaamiseen. Nykyisten mittareiden mukaan nämä järjestelmät eivät ole joustavia ja saattavat olla jopa kasvun hidaste. Edelläkävijäyritykset rakentavat digitaalisen strategiansa räätälöidyille API-keskeisille ratkaisuille, jotka vievät yritystä vauhdilla eteenpäin.

Edelläkävijäyritykset osaavat mitata eri järjestelmien kautta kulkevaa dataa, jonka avulla heidän on helppo ohjata liiketoimintaa ja tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä. Dataan perustuva päätöksenteko mahdollistaa myös äärimmäisen helppokäyttöisyyden luomisen sekä korkean asiakastyytyväisyyden.

Eri vaihtoehtojen arviointiin tarvitaan laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä

Digitaalisen toimintasuunnitelman luominen on haastavaa, koska yrityksen tulee ymmärtää minkälaisia vaikutuksia eri järjestelmillä on liiketoiminnan kilpailukykyyn, miten eri järjestelmät eroavat toisistaan ja miten uudet ja vanhat järjestelmät  saadaan keskustelemaan keskenään.

Ilman tätä ymmärrystä yritykset päätyvät ostamaan satunnaisia ohjelmistoja, järjestelmiä ja palveluita, jotka eivät tuo hyötyä liiketoimintaan ja joiden mittaaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta.

Mikäli organisaatiossa ei ole osaajaa tai resurssia näiden asioiden evaluoimiseen, niin yrityksen digitaalista kyvykkyyttä voi väliaikaisesti paikata ulkopuoliselta asiantuntijalla

Digitaalinen toimintasuunnitelma rakennetaan kolmessa vaiheessa

Kartoitamme yhdessä yrityksen tahtotilan, digikyvykkyyden, teknologioiden ja järjestelmien toimivuuden, tiedolla johtamisen tilan ja määritämme konkreettisen toimintasuunnitelman, roadmapin, jonka tahtotilan saavuttaminen vaatii.

1.Nykytilan kartoitus

a) Tahtotila ja GAP-analyysi
b) Teknologia ja järjestelmät
c) Digitaalinen kyvykkyys
d) Liiketoimintamallit
e) Asiakasymmärrys
f) Data- ja verkkoanalytiikka
g) Prosessien kuvaus

2.Digitaalinen strategia

a) Strategioiden linjaus
b) Hypoteesien testaaminen
c) Mittaaminen ja tiedolla johtaminen
d) API strategia
e) Alustatalous strategia
f) Ketterän kehittämisen prosessi

3.Digitaalinen toimintasuunnitelma

a) Aikataulutus
b) Investointitarve
c) Osaamiset ja resurssointi

Digitaalinen toimintasuunnitelma tarvitsee onnistuakseen ketterän yrityskulttuurin

Hyvin toteutettu digitaalinen toimintasuunnitelma on vasta puoliksi tehty. Moderni sähköisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii luovaa ja kokeilevaa liiketoiminnan muotoilua ja iteratiivista “rakenna, mittaa ja opi” asennetta. Tämä tarkoittaa data- ja käyttäjävetoista kehitystä, jossa ollaan valmiita kyseenalaistamaan toimimattomaksi koetut mallit & prosessit ja rakennetaan kokeilemalla uusia paremmin toimivia.

Edelläkävijä yrityksen digitaalista tekemistä ohjaa yleensä seuraavanlaiset asiat: a) Asiakaskokemuksen radikaali helppous b) Älykäs prosessien automatisointi c) Selkeät myynti- ja markkina analyysit d) Tiedolla johtaminen, käyttäytymismalleja muuttava data

Minkälaisia liiketoiminnan haasteita me sofokuksella yleensä ratkomme?

ESIMERKKI A:

Tausta: Autoliikkeen tavoitteena on lähitulevaisuudessa kasvaa 50 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon yritysostojen ja myynnin prosessien optimoinnin kautta. Yritys käyttää useampia vanhoja järjestelmiä sekä SaaS-ratkaisua yritystoiminnan pyörittämiseen.

Haaste: Ylin johto oli huolissaan siitä, onnistuuko liiketoiminnan tuplaaminen olemassa olevien järjestelmien ja teknologian avulla.

ESIMERKKI B:

Tausta: Globaalisti operoivalla yrityksellä on n. 100 jälleenmyyjää maailmalla, mutta yritykseltä puuttuu suora kontakti heidän loppukäyttäjiinsä. Yrityksellä ei ole tarpeeksi laadukasta dataa kehittääkseen palvelua ja tuotteita.

Markkinoille on tullut uusia yrityksiä Esim. Koreasta ja Kiinasta, joiden laatu on jo ns. tarpeeksi hyvää ja hinta 30 % alempi kuin suomalaisella toimijalla.

Haaste: Miten digitaalisin keinoin pystytään rakentamaan luottamus ja toimintamalli niin jälleenmyyjien kuin loppuasiakkaiden kanssa, jotta yritys saa laadukasta tietoa, jonka varaan voidaan lähteä rakentamaan tulevaisuuden kilpailukykyä, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa.