Ekosysteemit vauhdittavat kasvua

Lähes jokainen digi-investointia harkitseva yritys joutuu pohtimaan samoja kysymyksiä: Kuinka kiriä etumatkaa markkinalla ja erottua kilpailijoista? Millaisia muutoksia tämä vaatii? Miten taata toiminnan jatkuvuus? Kilpailuedun saavuttamiseen ei ole kopioitavaa kaavaa, mutta huolellisesti rakennetut ekosysteemit ovat usein yksi tehokkaimmista väylistä innovointiin ja kasvun tavoitteluun. Tämän päivän globaalissa ja digitalisoituneessa toimintaympäristössä vain harva tulee toimeen yksin.

Ekosysteemit valjastavat verkostojen voiman

Ekosysteemi on monitulkintainen käsite, jolla me Sofokuksella tarkoitamme verkostoa, jossa erilaiset digitaalisessa ympäristössä toimivat kumppanit luovat, lunastavat ja jakavat keskenään arvoa. Käytännössä verkoston jäsenet siis jakavat toisilleen tietoa, osaamista, palveluita ja resursseja yhteisten hyötyjen saavuttamiseksi. Tällaisia yhteisiä hyötyjä voivat olla vaikkapa ylivertaiset ratkaisut, joita toimijat eivät yksin kykenisi tarjoamaan loppuasiakkailleen, pääsy rikkaampaan dataan sekä laajempaan osaamiseen, kontaktit uusiin potentiaalisiin asiakkaisiin ja synergioiden ansiosta syntyvät koko toimialaa kehittävät innovaatiot. Kokonaisuutena ekosysteemistä tulee siis arvokkaampi kuin osiensa summasta, jolloin uusien toimijoiden on yhä kannattavampaa liittyä siihen mukaan.

Liittyäkö valmiiseen vai rakentaako oma?

Kun yritys punnitsee palvelisivatko olemassa olevat ekosysteemit sen tavoitteita vai kannattaisiko sen ennemmin ryhtyä kehittämään kokonaan omaa, lähdemme liikkeelle arvioimalla yrityksen suhdetta sen ympärillä oleviin toimijoihin. Oikea polku löytyy usein pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

 • Onko yritys pystynyt valitsemaan harkiten ja tavoitteellisesti kumppaninsa vai onko se kenties tahtomattaan osa jotakin kokonaisuutta?
 • Onko yrityksellä ja kumppaneilla yhteisiä tavoitteita?
 • Millaiset valmiudet kumppaneilla on toimia digitaalisesti ja mitä kyvykkyyksiä kukin pystyy tuomaan yhteiseen pöytään?
 • Miten yrityksen toimet vaikuttavat muihin toimijoihin?
 • Kuinka herkästi muiden toimet vaikuttavat yritykseen?
 • Millaisen roolin yritys haluaisi ottaa ekosysteemissä? Olisiko sen tavoitteena esimerkiksi ylläpitää omaa digitaalista alustaratkaisua?

Tässä vaiheessa myös kaikkien vaihtoehtojen mahdollisten negatiivisten vaikutusten ja riskien kriittinen arviointi on keskeistä. Lisäksi kattavien ansaintamallien ja arvoketjujen mallinnusten avulla voidaan ennakoida mahdollisia muutostarpeita sekä arvioida niiden vaikutuksia kuhunkin toimijaan ja ekosysteemin arvonluontikykyyn.

Myös toimijoiden digitaaliset kyvykkyydet sekä teknologioiden ja järjestelmien yhteensopivuus ovat ekosysteemin maksimaalisen arvontuoton ja saumattoman tiedonjaon kannalta keskeisiä. Tämän takia arvioimme huolellisesti harkinnassa olevan ekosysteemin kypsyyttä ja sen teknologioiden yhteentoimivuutta. Arvon luominen digitaalisessa ympäristössä edellyttää verkoston osapuolilta pitkän listan erilaisia kyvykkyyksiä:

 • Nopea mukautumiskyky yllättäviinkin muutoksiin
 • Toimivat ja modernit ydinjärjestelmät
 • Ketterät integraatiot ja APIen hallinta
 • Teknologioiden skaalautuvuus
 • Järjestelmällinen datan kerääminen ja hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseksi
 • Avoimuus uusien teknologioiden hyödyntämiselle
 • Strategioiden, tavoitteiden, toimintamallien ja kulttuurien yhteensopivuus sekä taipuminen ekosysteemivetoiseen toimintaan

Näiden kyvykkyyksien lisäksi ekosysteemin saumaton toiminta edellyttää osapuolten keskeisten järjestelmien integroimista rajapinnoin sekä vahvaa tietoturvaosaamista. Samalla on pohdittava sitä, kuka loppuviimeksi vastaa kokonaisuudesta.

Kasvua ekosysteemi edellä: Case LMJ Waltti

Ekosysteemit ovat LMJ Waltin kasvulle keskeisiä.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) on kuntien ja julkisyhteisöjen yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö, jonka yksi tehtävistä on hallinnoida ja ylläpitää yli 20 Suomen keskeisintä kaupunkiseutua kattavaa Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää. Walttia halutaan kehittää ketterästi kentältä nousevien tarpeiden perusteella. joten keskeinen osa toteutusta on alkumetreiltä asti ollut joustava alusta ja ekosysteemi, jonka päälle voidaan tehdä uusia ominaisuuksia moduuli kerrallaan.

Sofokus on avustanut prosessien suunnittelussa sekä ekosysteemin kokonaisarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun toteuttamisessa. Vuosia kestäneen hedelmällisen yhteistyömme aikana olemme muun muassa uudistaneet Waltti-verkkokaupan, rakentaneet uusia myyntikanavia ja kehittäneet tunnistepohjaista lippujärjestelmää.

Uskomme, että yhteistyö Sofokuksen kanssa mahdollistaa palvelukokonaisuuden rakentamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Jari Paasikivi, toimitusjohtaja, LMJ

Haluaisitko kuulla lisää ekosysteemeistä? Ota yhteyttä, niin etsitään sopivin ratkaisu!

Ota yhteyttä

Ja lupaamme vastata sinulle 24 tunnin kuluessa
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.