Liiketoimintamuotoilu

Mitä on liiketoimintamuotoilu?

Liiketoimintamuotoilu eli liiketoiminnan muotoilu (engl. business design) tarkoittaa yrityksen liiketoiminta- ja ansaintamallien kehittämistä muotoilun keinoin. Liiketoimintamuotoilussa on keskeistä muovata liiketoimintaa asiakaslähtöisellä tavalla, ja tavoitteena on synnyttää voimakasta asiakaslojaliteettia. 

Työskentelyä ohjaa muotoiluajattelu

Muotoiluajattelu (Design Thinking) on iteratiivinen malli, jolla pyritään löytämään pulmiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ymmärtämällä käyttäjää, kyseenalaistamalla oletuksia ja määrittelemällä ongelmia uudelleen. Kyseessä on siis sekä ajattelu- ja työskentelytapa että kokoelma käytännön menetelmiä.

Muotoiluajattelun pääosassa on ymmärtää syvällisemmin ihmisiä, joita varten tuotteita tai palveluita suunnitellaan. Erityisesti muotoiluajattelu helpottaa kyseenalaistamaan oletuksia, koska se perustuu todelliseen vuorovaikutukseen ja kokeilukulttuuriin käyttäjien kanssa. Muotoiluajattelussa ideoidaan todellisten asiakastarpeiden pohjalta hypoteeseja, joiden toimivuutta testataan esimerkiksi prototyyppien kautta.

Liiketoimintaa muotoilemalla yritys varmistaa tekevänsä oikeita asioita

Liiketoimintaa on perinteisesti kehitetty toimittajalähtöisesti esimerkiksi kustannustehokkuuden tavoittelun kautta. Liiketoimintamuotoilun voi nähdä metodina, joka varmistaa, että asiakkaan vaatimukset on ymmärretty ja täytetty mahdollisimman hyvin. 

Liiketoimintamuotoilu on yksi tapa rakentaa omasta toiminnasta aidosti asiakaslähtöistä.

Kautta aikain ne yritykset, jotka ovat kuunnelleet herkin korvin asiakkaitaan, ovat menestyneet hyvin. Koska liiketoimintamuotoilussa keskitytään voimakkaasti asiakkaan ääneen, se tarjoaa erinomaisen tavan parantaa ja varmistaa yrityksen kilpailukykyä. 

Ovatko liiketoiminta- ja palvelumuotoilu sama asia?

Sekä liiketoiminta- että palvelumuotoilussa hyödynnetään asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteita ja menetelmiä, mutta liiketoimintamuotoilussa niitä sovelletaan koko yrityksen liiketoimintakonseptiin. 

Palvelumuotoilussa siis kehitetään sitä, miten asioita tehdään asiakkaiden kannalta sujuvasti ja keskitytään usein yhteen tai muutamaan palveluun kerralla, kun taas liiketoimintamuotoilussa pohditaan laajemmasta ja strategisemmasta näkökulmasta toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä.

Liiketoiminnan suunnittelu on toimintatapa, jossa yhdistyvät liiketoimintakonsulttien, analyytikkojen ja strategien työkalut sekä muotoilun menetelmät ja ajattelutavat.

Ei ole väärin nähdä liiketoiminta- ja palvelumuotoilua synonyymeina, mutta johdonmukaisempi tapa on lähestyä asiaa siten, että ensin mainitulla paneudutaan koko toiminnan kehittämiseen, ja jälkimmäinen jatkaa keskittyen tiettyyn palveluosa-alueeseen. Kummankin kova ydin on ymmärtää kohdeasiakasta mahdollisimman perinpohjaisesti sekä hyödyntää muotoiluajattelun ja mm. modernin digitalisaation keinoja tehokkaasti.

Milloin yrityksen kannattaa panostaa liiketoimintamuotoiluun?

Iteratiivisuuteen ja kokeiluun perustuva liiketoimintamuotoilu tuo suurta hyötyä etenkin tilanteissa, joissa markkinassa, kilpailukentässä ja kysynnässä tapahtuvat muutokset pakottavat yritystä mukautumaan. Monikaan toimija ei enää voi lukita strategiaansa vuosikausiksi eteenpäin, sillä asiakaskeskeisellä aikakaudella markkina on jatkuvassa muutoksessa. Liiketoimintamuotoiluun kannattaa myös investoida tilanteissa, joissa yritys haluaa hyödyntää asiakasymmärrystään strategisemmalla tasolla tai kokee, ettei se tällä hetkellä pysty hyödyntämään resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarve muotoiluajattelulle on korostunut erityisesti digitaalisten palveluiden yleistymisen myötä. Verkkokauppa on esimerkki tavasta harjoittaa liiketoimintaa, jossa toimittaja ei kärjistäen koskaan näe asiakastaan. Muotoiluajattelun keinoin päästään lähemmäs asiakasta ja pystytään muokkaamaan verkkopalveluista nopeammin käyttäjätarpeen täyttäviä. Ei ihme, että digitaalinen palvelukehityssektori on omaksunut erittäin nopeasti muotoiluajattelun toimintaansa. 

Liiketoimintamuotoilu ei kuitenkaan tarkoita pelkästään digitaalista palvelukehittämistä, vaan toimii fyysisiin palveluihin aivan yhtä hyvin. Vallalla olevien olettamusten haastaminen on tehokas tapa löytää mahdollisesti jopa disruptiivisia ratkaisuja tuttuihin toimintatapoihin ja ongelmiin. 

Liiketoimintamuotoilu on tullut jäädäkseen. Muotoiluajattelu siirtyy jatkuvasti yhä uusiin toimintapoihin, esimerkkinä vaikkapa juridinen muotoilu. Markkina reagioi positiivisesti käyttäjät hyvin ymmärtävien toimijoiden palveluihin, ja liiketoimintamuotoilu onkin yksi parhaista metodeista pärjätä kilpailussa.

Itselleni tämä oli matkan aloitus uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämiseen ja suunnitteluun – ja ne ovat lähteneetkin vauhdilla käyntiin.

Toni Salonen, toimitusjohtaja, Venetelakka Ramstedt Oy. Asiakkaan antama NPS 10/10.

Kohti ekosysteemiajattelua

Kuten alussa todettiin, liiketoimintamuotoilun ytimessä on asiakas (käyttäjä) ja hänen tarpeensa. Globalisaation, digitaalisaation ja verkottumisen seurauksena liiketoimintamuotoilu on kehittynyt ekosysteemikehittämisen suuntaan. Vaikka liiketoimintamuotoilu viittaa kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen, ekosysteemivetoisella toteutuksella voidaan tavoitella esimerkiksi alustatalouden kaltaisia ansaintamalleja. 

Muotoiluajattelun lisääminen perinteiseen liiketoimintakehittämiseen on siis vain alkupiste, ja ekosysteemiajattelu parantaa mallin kokonaisvaltaisuutta. Mikäli yritys haluaa viedä toimintansa digitaalisen maturiteetin korkeimmalle tasolle 5, liiketoiminta on muotoiltava koko ekosysteemi huomioiden. Konkreettinen esimerkki on siirtyä tarkastelemaan arvoketjujen sijasta arvoverkostoja. Kannustimena tässä on esimerkiksi verkostovaikutuksien tavoittelu ja ekosysteemin keskipisteeksi pääseminen (vrt. Facebook, Google, Amazon, jne.).

Miten Sofokus lähestyy liiketoimintamuotoilua?

Sofokus hyödyntää liikkeenjohdon ja liiketoiminnan konsultoinneissaan vahvasti liiketoimintamuotoilun keinoja. Liiketoimintamuotoilu sopii erinomaisesti asiakkaillemme, koska he haluavat tarjota parempia ja modernimpia palveluita omille käyttäjilleen, ja valtaosa tähtää kärkikastiin paikallisessa tai kansainvälisessä kilpailussa. 

Luomme asiakkaidemme kanssa jatkuvasti myös kokonaan uusiin ideoihin perustuvia palveluita, ja näiden muotoilu liiketoiminnallisesti on ensimmäinen osa kehitystä. Ensin on keskityttävä liiketoiminnan perusteisiin (kuten kilpailukykytekijät, differoituminen ja ansaintamallit) ennen kuin päästään itse verkkopalvelun muotoiluun ja toteutukseen. 

Toimintamallinamme on tukea asiakkaan pyrkimyksiä löytää hyviä vastauksia markkinan esittämiin kysymyksiin.

Vastauksena kysymyksiin on löydettävissä voimakkaasti digitalisoituneita (liike)toimintakonsepteja, joita lähdetään kehittämään läheisessä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. 

Liiketoiminnan muotoiluprosessia voi lähestyä muun muassa näillä keinoilla:

Millaisia tuloksia liiketoimintamuotoilulla on saavutettu?

Syke Tribe kehitti Sofokuksen avulla online-valmentajat ja treenaajat yhteen saattavan valmennusalustan. Huippuunsa hiotun ansaintalogiikan ja arvoketjujen ansiosta Syke Triben liikevaihto kasvoi vuodessa 382 %.

sofokus arrow right

Lue asiakastarina

Mintti Siivous kasvoi toiminimestä koko siivoustoimialaa mullistavaksi kasvuyritykseksi. Liiketoimintamallien muotoilun sekä digitaalisen palvelukehityksen ansiosta Mintin kuukausiliikevaihto tuplaantui jo ensimmäisen toimintavuoden aikana.

sofokus arrow right

Lue asiakastarina